(יגולונורכ) תולשלתשה לש ףצר
:קרפה לע

ןמז ינייצו ןמז ייוטיב םהמ דמלנ
יגולונורכ ףצר םהב שיש םיטסקט ההזנ
יגולונורכ ףצר לעב טסקט בותכנ

תומדקתהו תוחתפתה גיצמ תולשלתשה לש ףצר וב שיש טסקט
.העפות וא והשלכ אשונ יבגל ,ןמז לש סיסב לע םיעוריא לש


:ןוגכ , ןמז ייוטיב המכ אצמנ הזכ טסקטב

ףוסבל / ףוסב םויכ/רבעב
ןכמ רחאל/תאז רחאל תליחתב / הליחתב
ינפל ךשמב
רובעכ ךלהמב
ןיב זאמ

םה ןמזה ינייצ .ןמז ינייצ םג הזכ טסקטב שי םירקמה בורב
:ןוגכ .עוריאה לש תושחרתהה ןמז תא תועיבמה םילימ

20 - ה האמב
30 - ה תונשב
... ה תפוקתב
2000 רבמטפסב 13 ךיראתב