"תוהז תדועת"

:קרפה לע
.טסקטה לש םיהזמה םיטרפה תא רתאנ
קיסנו טסקטה לש יוהיזה יטרפמ תועמשמה תא ןיבנ
.ונכות יבגל םהמ
.טסקטל "רוקיב סיטרכ" רוצינ


עדימ
,רבד וילע םיעדוי ונניאו ונל רכומ וניאש םדא םישגופ ונאשכ
עדימ וילע לבקל םיסנמ ונא יעבט ןפואב תונושארה תוינשב
תעבה תא ,ושובל תא ,יללכה והארמ תא םינחוב ונא .והשלכ
,ןכמ רחאל .ונילע הרשמ אוהש הריוואה תא שוחל םיסנמו וינפ
ךילהתה אוה ךכ .ותוישיא לע דומעל םיסנמו ומע םיחחושמ ונא
םשרתהל הסננ .והשלכ עטק אורקל ונאובב עצבל ונילעש
ונא .ןויעב ארקנ ךכ רחא קרו הליחתב ולש תוינוציחהמ
םילוכיש טסקטב םיטלובה םיזמרה תא שפחל םיסנמ
.סקטה תנבה תא ונילע לקהל


:םהילא בל םישל ונל יאדכש "םיינוציחה" םיטרפה
.טסקטה תביתכ ךיראת ,םינעמנה ,תרגסמהו המבה ,ןעומה
םיקדובש םדוק ןקנקה לע לכתסהל יאדכ טסקט םיארוקשכ
.וב שי המ