:הרומל חפסנ

:קרפה לע

סרוקה לנויצר
סרוקה תרגסמ
דעי תייסולכוא
סרוקה הנבמ
ןתלעפה ןפואו תויוליעפה הנבמ
התיכב הרומהסרוקה לנויצר


.בותכ טסקטמ תועמשמ תקפה לש ךילהת איה האירקה
גישהל רתויב החונהו הרצקה ךרדה איה הליעי האירק
וגישהל רשפאש רשוכ איה הליעי האירק .וז הרטמ
.(תונמוימ) לוגרתו םינומיא תועצמאב

תויונמוימ תיינקה איה סרוקב תירקיעה הרטמה
םשל הליעיו הנוכנ האירק לש תומדקתמו תויסיסב
.םהילא הקיזב הביתכו ,םחותינ ,םיטסקט תנבה


הארוהה תרגסמ

העבהו ןושל ידומיל תרגסמב בוליש

תנשמ העבהו הנבהב ךוניחה דרשמ לש םידומיל תינכתב
אשונה .ב"י - 'ז התיכמ תויונמוימה תסירפ תגצומ ב"משת
יוהיז ללוכה "טסקט תדיחיב לופיט" אוה הנבהב יזכרמה
.המודכו עדימ תקסה ,הנבמ ,ןכות

םג עיפומ הז אשונ ןכלו תילריפס איה םידומילה תינכת
םישגדהל תוסחייתה ךות הנוילע הביטחו 'ט ,'ח תותיכב
תדיחי התנבנ ,תאז רואל .ליג תבכש לכב םימיאתמה
הטילשו האירקה תויונמוימ תשיכר התרטמש וז דומיל
שיש ךרדה ינבא םה סרוקב םילפוטמה םיאשונה.ןהב
ךילהתמ קלחכ ,ליג תבכש לכב טסקט לכ לע ותוא עצבל
.טסקטה תועמשמ תפישח

דע תאזה הדובעה ךרדב תוסנתהל םידימלתה לע
"םילכה זגרא"מ קלח השעיתש ךכ ,התוא ומינפיש
.ותנבהו טסקט חוציפל םהלש


(ת"בהלש) םינוש ןכות ימוחתב העבה בוליש

םייזכרמה םיעצמאה דחא אוה ידומילה טסקטב לופיטה
םיקסוע ונא תעד םוחת לכב .הדימלהו הארוהה ךילהתב
םיטסקט לש האירקה יבלש תרכה ןכלו הביתכבו האירקב
תקפה ךילהתב ינויחו ינושאר קלח םה םהלש ןוגראה יכרדו
.תועמשמה

תולגרותמה תויונמוימה תא בלשל םכל םיצילממ ונא
לופיט לכ ינפל ,עובק ןפואב םכירועשב הלא תויוליעפב
.טסקטה לש ידומילה ןכותב
דעי תייסולכוא

- הנוילע הביטחו םייניב תביטח
,ע"טחו ב"טח ידימלת :הבחר הייסולכוא תרשל יושע סרוקה
רשפא ,ןכ ומכ .בלושמ סרוקה הבש תרגסמה יפ לע
םינוש הדימל וא האירק יישק יילעב םידימלתל ץילמהל
.סרוקה תא עצבל

סרוקה הנבמ

.ןימימש טירפתה יפ לע ,םיירקיע םיקרפ ינשל קלחנ סרוקה

המירטמ האירק .א
.הקימעמ האירק .ב

ןתלעפה ןפואו תויוליעפה הנבמ


ןמז
הלעפה
הכרעה)
(תוקדב
/ בושמ/ הקידב
היחנה
ןכיה
תעצבתמ
תוליעפה
הרטמ
יביכרמ
תוליעפ
15-10 הרומה בקעמ
לע התיכב
.האירקה
יבג לע
רתאה
ץוחנה יללכ עדימ
תוליעפה עוציבל
המגדהו
.טסקט לע
עדימ
המגודו
20-15 שי ללכ ךרדב
בושמ / הקידב
.רתאה לע יטמוטוא
יבג לע
רתאה
יסיסב לוגרת
.עדימה לש
תוליעפ
1
25-15 הרומהמ שרדנ
יאדכ בושמ תתל
םידימלתהמ שקבל
חולשמ וא הספדה
ינורטקלא ראודב
יבג לע
רתאה
וא
ץבוקב
w
– םדקתמ לוגרת
ןבוליש שרוד
המכ לש
וא תויונמוימ
טסקטב לוגרת
.רתוי השק
תוליעפ
2,3
ישיא בצק
(15 תוחפל)
חולשל שקבל יאדכ
וא ינורטקלא ראודב
תצקמ.סיפדהל
רשפא תויוליעפה
וא התיכב עצבל
.בשחמ ילב תיבב
יבג לע
רתאה
וא
ץבוקב
w
תועצמאב םושיי
שרודה ליגרת
גוסמ הביתכ
.והשלכ
תוליעפ
העבה
10 לכ תוחנהל בושח
תא רומשל דימלת
היקיתב םיצבקה לכ
עוציב םותב .תישיא
ולכות רועישה/סרוקה
םירמוחה תא ףוסאל
םיכילהתה לע דומללו
.םידימלתה ורבעש
ץבוקב
w
םידימלתה
םישרדנ
רמוחה לע ביגהל
םיתעל .ודמלש
םישקבתמ םה
המ הרצקב רפסל
םיתעלו ודמל
הלאש לע תונעל
.תיביטקלפר
לימרתה
ילש

התיכב הרומה

לכב .תיאמצע הדימלו לועפת רשפאמ סרוקה ,ןורקיעב
.המגודו תויוליעפה לש עוציבל שורדה עדימה קפוסמ אשונ
שי (הנושארה תוליעפה ללכ ךרדב) יסיסב ליגרת לכ םותב
ןורתפה ןיינעב הרצק הבוגת תקפסמה הקידב לש תורשפא
.םידימלתה ושעש ליגרתה לש ןוכנה

םהל עייסלו התיכב םידימלת תוחנהל בושח ,תאז םע
:הלאה םיאשונב

ינפל סרוקהו תויוליעפה הנבמ תא םהל ריבסהל
.וב דומילה תליחת
.1
.בשחמ ימושייל תורושקה תויונמוימב םהל עייסל
.
.2
תומדקתמה תויוליעפה לע הנווכהו בושמ קפסל
םירבדל שרדהלו העבהה תויוליעפ לעו
עויסהו בושמה .לימרתב םימשור םידימלתהש
,ינורטקלא ראוד ידי לע ,התיכב עצבתהל םילוכי
.םכיניע תוארכ תורחא םיכרדב וא סיפדת תשגה
.3