?םינקדזמ םיצעה םאה - 1 תוליעפ

? םינקדזמ םיצעה םאה
:אשונב טסקט םכינפל

:טסקטה תאירק ידכ ךות ,םכינפלש תויחנהה תא ועצב


:היפ לע ובתכו טסקטה תרתוכ תא וארק .1
?טסקטה אשונ היהי המ    
,האצותו הביס) טסקטה לש ינויערה ןוגראה תויהל לוכי המ    
? (...הנורתפו היעב , האוושה    ,רבחמה) טסקטה לש תוהזה תדועת יטרפ תא וקיתעה .2
תדחוימ תועמשמ םהל שי םא .(תרגסמהו המבה,םוסרפה תנש    
.התוא ובתכ,םכתעדל ,הז טסקטב    .תשגדומה הנשמה תרתוכ תא וארק .3
?הנשמה תרתוכ ךותמ םידמול םתאש ףסונה עדימה והמ ,ומשר    רעושמה הקספה ןכות תא ובתכ .ןושארה אשונה-תת תא וארק .4
.הזה אשונה-תת יפ לע קר   


בל םתמש .(ג -ו ב ,א ) ףיעס לכ לש הנושאר הרוש וארק
םיוושומה םיאשונה םהמ .האוושה שי טסקטבש יאדווב
?ףיעס לכב תונושארה תורושה תאירק יפ לע
.5


תורתוכ יפ לע קר ,5 ףיעסב םכתרעשהל תומיא ךורענ
?הב םיוושומה םיאשונה םהמ .הלבטה
.6

    

"?םיתמ םיצע עודמו יתמ" :אבה אשונה תת תא וארק (א
. וירחאלש תורושה יתש תא וארק (ב
.תונטקה תורתוכה תת תא וארק (ג
? םכתאירק יפ לע עטקה ןכות תא רעשל וסנ
.7? טסקטה לש יזכרמה ןויערה והמ .םוכיסה תא וארק .8