אורקל שיש םיביכרה םישגדומ ובש טסקטל המגוד םכינפל
:תפרפרמ האירקב

םיטנטפ
 
?טנטפ והמ
לע איצממל תנתינה תיקוחה הנגהל סחייתמ ,טנטפ חנומה
תיקוחה ותוכז תא הרידגמו ,ולש ןויערה וא ךילהתה ,האצמהה
לע הנגה רשפאמ יטפשמ ךילהב שדחה ןויערה םושיר .וילע
לש האלמ וא תיקלח הקתעה ,הריכמ ,רוציי ינפב איצממה
י"ע איצממל תנתינה תיקוחה תוכזה .ונממ רתיה אלל רצומה
םותב .שארמ עובק ןמז קרפל איה ,טנטפה םשרנ הב הנידמה
.טנטפה לע תיקוחה הנגהה רתוי הלח אל הז ןמזה קרפ

דרשמב ףגא איה הכשלה ,םיטנטפ תכשל תלעופ לארשי תנידמב
קוח תרדגה יפ לע .םיטנטפה םשר דמוע השארבו םיטפשמה
:1967 - ז"כשת םיטנטפה

,הרואכל ,אוהש יאלקח וא יתיישעת ךילהת וא רצומ הניה האצמה"
,ךילהת איהש ןיבו רצומ איהש ןיב ...תיתאצמה תומדקתה הב שיו ,שדח
הב שיו תואלקחב וא היישעתב שומישל תנתינ ,הליעומ ,השדח איהש
.תיתאצמה תומדקתה
תואצמה ןניא תוירחסמ תוינכותו בשחמ תינכות ,תויעדמ תוילגת
םניא יטתסאה בוציעב אוה םהב שודיחהש םימגד .טנטפ תורישכ
הרוצ לכב םוסרפ .םימגדכ םתוא םושרל ןתינשו ןכתיי לבא תואצמה
ענמי םלועב םוקמ והשזיאב שומישב וא הגצהב ,האצרהב ,בתכב ,איהש
."ףקות רב טנטפ לבקל האצמהה לעבמ ללכ ךרדב

הרכה ול ןתניתש שקבל יאכז טנטפ תרישכ האצמה לעב
.טנטפכ האצמהב

ךרוע .םיטנטפ ךרוע תועצמאב הכשלל השקבה תא שיגהל ןתינ
יפ לע ךכב קוסעל ןוישר לביק רשא עוצקמ לעב אוה םיטנטפה
ימוחתמ דחאב תוחמתה שי םיטנטפה יכרוע בורל .קוחה
.היגולונכטה וא הסדנהה

םירשע ךשמל ,לארשי תנידמב קר ףקת לארשיב ןתינה טנטפה
הנגה לבקל ןינועמה םדא .טנטפל השקבה תשגה ךיראתמ הנש
הב הנידמ לכב טנטפל השקב שיגהל ךירצ ,ל"וחב ותאצמה לע
.ויתויוכז לע הנגהב ןיינועמ אוה

האמהמ לחה .טילשה תולעבב ויה םיטנטפה םינש תואמ ינפל
תנשב .ימוקמה לשממה לא טילשה ידימ הז םוחת רבע 17 - ה
הנושארה הדעווה ,םיטנטפה קוחב ב"הראב ןודל ולחה 1790
יאבצ גיצנ ,םינפה דרשמ גיצנמ תבכרומ התיה ךכב הקסע רשא
תא הנושארל יאקירמאה סרגנוקה ריבעה 1973 תנשב .ןיד ךרועו
.הדעווה תקידב אלל טנטפ םושיר רשפא רשא ,םיטנטפה קוח

.םיטנטפב קר לפיט רשא דחוימ דרשמ םקוה 1836 תנשב
אל קלח .םיטנטפ ןוילמ השימחכ םויה דע ומשרנ דבלב ב"הראב
ייחב םיישעמ םניא רשא םיטנטפ םנה הלא םיטנטפמ לטובמ
ישוק םייק םלוא ,ןוימדו תויתריצי הברה םהב שי ,םוימויה
.םשומימב והשלכ

חותיפו רקחמ תודדועמ ההובג תיגולונכט המר תולעב תונידמ
םימוחתב תוקסועה תויטרפ תורבחל םג .םינווגמ םיאשונב
חותיפש רחאמ ,חותיפו רקחמב ןיינע שי םינוש םייגולונכט
ןורתי הרבחל קינעי ,הרבחה לש ידוחיי טנטפ לע ססובמה רצומ
ףסכ חיוורהל הל רשפאי םגו תורחתמ תורבח ינפ לע
םיחותיפב איה ףא תכמות לארשיב הלשממה .האצמההמ
.םייעדמו םייגולונכט םימוחתב

ושגוהש תושקבב ןייעל ןתינ ,םיטנטפ םושירל הכשלה תיירפסב
עדימה ירגאמב שופיח ךורעל ןתינ .ומשרנש םיטנטפבו לארשיב
תועצמאב תושעל ןתינ הזכש שופיח .םיימלועה םיבשחוממה
.הזכש תוריש תועיצמה תורבח וא םיטנטפ יכרוע ידרשמ

?טנטפ תשגהב וא עדימב םיניינועמ
.91002 םילשורי 354 .ד.ת - םיטנטפה תכשלל תונפל ולכות
.ה-א םימיב 08:30 - 12:30 תועשה ןיב 02-316666 :ןופלט1999 "לארשי טרוא" תאצוה ,ונוכית לע אב לכה :ךותמ