áìë

ילילש קוניפ לעו יבויח קוניפ לע

."רעונל בירעמ" ןועובשה לש םיבתכ םכנה
קסועה רמאמ לש ריצקת םכלש יעובשה רוטב בותכל םכילע
רצוק ללגבו םיבר םירמאמ םכידיב שי .םידלי םירוה יסחיב
.תפרפרמ האירק םדוק םתוא אורקל םתטלחה ןמז

ךותמ םייזכרמ םיטפשמו תוהזה תדועת יטרפ םכינפל
.םתוא וארק ."ילילש קוניפ לעו יבויח קוניפ לע" רמאמה


ילילש קוניפ לעו יבויח קוניפ לע

,החפשמו תורוהל זכרמה שאר ,יכוניח גולוכיספ ,תימע םייח :תאמ
.1997 ,"םדא ינבכ םירוה" רפסה רבחמ ,םיצוביקה רנימס תללכמ

.ודלי יפלכ הרוה לש ,ביטימ ,ךר סחי ?יבויח קוניפ הז המ
,הקישנ ,קוביח ,עגמ :םח ינפוג סחיב רבודמ ללכ ךרדב
הז המל .הניתנ לש רתוי יללכ ךר סחיב םג ךא ,'וכו הפיטל
...הרוה לש םח סחי ?קנפל בושח
. . .
,רתי תנגה ,תמזגומ תונרתו לש סחי ?ילילש קוניפ הז המ
.םירתוימ םיתוריש תניתנ
. . .
,דליל תתל הרוהה לש ןויסינמ ,תישאר ?ילילשה קוניפה עבונ הממ
.ותודליב לביק אל ,הרוהה ,אוהש המ תא
. . .
.ויתולוכי תא חתפל דליהמ ענמנ ךכב יכ ?ער אוה ילילש קוניפ המל
. . . .
?ילילש קוניפ ןיבל יבויח קוניפ ןיב ןיחבהל םירוה םילוכי דציכ
. . .
ץוחנ ,ךמותו ךר סחי לש ןבומב ,יבויח קוניפ ?הנקסמה המ זא
תונרתוו לש ןבומב ,ילילש קוניפ .וב תוברהל יאדכו דימת
.וב תיחפהל יאדכו ץוחנ וניא ,תינסרה


יפ לע ,רמאמה לש יזכרמה ןויערה תא ראתתש הקספ ובתכ .1
:תפרפרמה םכתאירק


."ילילש קוניפ לעו יבויח קוניפ לע" - ולוכ רמאמה תא וארק תעכ .2

לש יזכרמה ןויערה תמאב אוה םתבתכש יזכרמה ןויערה םאה .3
?רמאמה