תפרפרמ האירק
? םתעדיה

תורוש המכ תאירקמ טסקטב ירקיעה עדימה תא לבקל רשפא
.תוליעיב תאז תושעל דציכ דמלנ וז תוליעפב .דבלב

ןמז ונל ןיאו םיבר םיטסקט אירקל ונילעש הרוק תובורק םיתיעל
םיטסקטה תא אורקל רשפא .קימעמ ןפואב םלוכ תא אורקל
.קמעתהל המב טילחהל זאו תפרפרמ האירק
?תפרפרמ האירק יהמ
לבקל םיסנמ קר אלא, הלימ לכב םיקמעתמ ונניא תפרפרמ האירקב
םיאתמו ונתוא ןיינעמ טסקטה םא .טסקטה אשונ לע יללכ גשומ
.הקימעמ האירק ותוא ארקנ ,ונלש הרטמל


.הליל שע גוסמ רפרפ ,'ףרפר'ה והז
...חרפ לא חרפמ - ףרפרמ אוה םג