ילש לימרתה

הדובע ןמויל רבד לש ופוסב ךופהת "ילש לימרתה" םיצבקה תרדס
"םכמש לש לימרתה" םשב היירפס רוציל םכל יאדכ ןכל .םכלש
.םיצבקה לכ תא ורמשת הבו ("לג לש לימרתה" ,לשמל)

:תורוש המכב ומכס
?תפרפרמ האירקב טסקט אורקל יאדכ יתמ .1
?תפרפרמ האירקב םיבלשה םהמ .2

. ילש לימרתה ץבוקב תאז ושע