אובמ
םיפצר
אובמ
האצותו הביס
רקחמ רואית
הנורתפו היעב
יגולונורכ
האוושה
םייפרג םיעצמא
אובמ
הלבט
םיפרג
אובמ
תוהז תדועת
תרתוכה
ףצרה יובינ
תפרפרמ האירק