oryanet

הנורתפו היעב

:קרפה לע

.םיטסקטב הנורתפו היעב לש ףצרה לע דמלנ
.םיטסקטב תונורתפו תויעב ההזנ
.ןורתפל העצהו היעב וב שיש טסקט חסננ


דדומתהל דציכ, טילחהל השקש המליד ,והשלכ ישוק איה היעב
.תקולחמ תררועמה היגוס וא התא
,תואירב תויעב :םינוש םימוחתב ררועתהל תולוכי תויעב
תויעב ,םיפסכל תורושק התוילכלכ תויעב ,תוינוחטב תויעב
.דועו םייטילופ םיסחיל וא םייתרבח םיסחיל תועגונה
תונורתפ המכ וליפא ןהל שיש תויעב שיו ,ןורתפ שי היעבל , םיתעל
יאש תויעב שי ,תאז תמועל .(ןוכנה םהיניבמ ימ םיחכוותמ םיתעל)
.ןמע תודדומתה יכרד עיצהל קר אלא ,רותפל רשפא

לע רבכעה ץח םע ודמעת םא .ןורתפ - היעב ףצר לש הנבמ הנה
.המגוד תוארל ולכות תוביתה

כדי לחמם את המים הקרים בברז  משתמשים בקולטי שמש