רקחמ רואית

:קרפה לע
.רקחמ רואיתב קסועה יעדמה טסקטה יקלח תא ריכנ
.יעדמ טסקט תוליעיב אורקל דמלנ


:םיטסקט לש םיגוס ינש שי

ובו רקוחה בתוכ ותואש טסקט הז - רקחמ ראתמש טסקט
.ךרעש רקחמ לע חוודמ אוה

.1
םדא וא יאנותיע בתוכ ותואו - רקחמ לע חוודמש טסקט
.רקחמ שיא השעש רקחמ לע חוודמ אוה ובו רחא
.2


:הלאמ תחא תויהל הלוכי ירקחמה טסקטה תרטמ

.והשלכ ןועיט ססבל .1
.רחא ןועיט רותסל .2
םינותנל תפרטצמ םיתעל .םייק בצמ לע םינותנ גיצהל
.הנקסמ
.3