oryanet

האצותו (םרוג) הביס

:קרפה לע

.םיטסקטב האצותו הביס לש ףצר תוהזל דמלנ
 
.האצותו הביס הב שיש הקספ חסננ

.האצות ידיל איבמה רבד ,םרוג = הביס
,ןויגהה וא עבטה ךרדב רצונש המ ,םרגנש המ= האצות
.(1995 ,הווהה ןולימ) .תמיוסמ הלועפמ

וא הביס הב הבותכש הבית לכ לע רבעה ץח םע ודמעת םא
.המגוד עיפות, האצות

.האצותו הביס לש ףצרב ןגרואמה טסקט תוהזל לק ללכ ךרדב
:תויורשפא המכ תומייק

.1


: תחא האצותל (רתוי וא) תוביס יתש טסקטב אצמנ םימעפל .2


:תחא הביסמ תועבונש תואצות יתש .3


רבד תליחתב האצות וא עוריא גיצהל רחוב ןעומה םיתיעל
:הביסה תא ןכמ רחאל קרו
.4תרזעב טסקטב תואצותה תאו תוביסה תא תוהזל רשפא
.רושיק תולימ

הביס תולימ ןסחמל

האצות תולימ ןסחמלבזכות ציוניי הטובים במבחנים הוענקה לי תעודת הצטיינות בשל החום הכבד וכן כמות העשבים הגדולה פרצה השריפה הפרת החוזה גרמה להגשת תביעה משפטית ולניתוק היחסים העסקיים בין שני הגופים בדו"ח הרפואי היה כתוב שמחלת הלב נגרמה עקב כמות יתרה של כולסטרול בדם