ttl1.gif (3213 bytes)

קודבל תוקד המכל בכעתנ ,סותימה לע רועישב ליחתנש ינפל
.ןולאשה לע ונע הז ךרוצל .םלוכל רכומ עקרה םא

?רבודמ הפוקת וזיאב .1
.היינשה םלועה תמחלמ  
.תואמצעה תמחלמ  
.הנושארה םלועה תמחלמ ירחא  
."םיריעצה םיקרוטה" תכפהמ  

?רבודמ רוזא הזיאב .2
.ןרוחהו ןלוגה תמר  
.יברעמה לילגה  
.ןוילעה לילגה ןופצ  
.הלוחה קמע  


?יח לת תשרפל תקהבומ יכה הרוצב רשקנ המשש תוישיאה ימ .3
.רודלפמורט ףסוי  
.ידעלג לארשי  
.טחוש הינמ  
.דייז רדנסכלא  

?יח לת ישנא ויה ימ .4
.היסורמ תואלקחל םיטנדוטס  
."רמושה" ישנא  
."הנגהה" ישנא  
.י"חלו ל"צא ישנא "םישרופ"  

?יח לתב ויה םישנא המכ .5
.400-כ  
.ידמ רתוי הלכלכו דויצ יכרוצל ,ידמ טעמ הנגה יכרוצל  
.וינבו ותשא ,"רמושה" שיא  
.ץראה יבחר לכמ םוקמל ורהנ "ריעצה לעופה" ישנא לכ  

?איהה הפוקתב רוזאב טלש ימ .6
.םיתפרצה  
.רקפה חטש היה הז ,טילש היה אל  
.רורעפ יוודבה 'חיישה  
.םיטירבה  

?יח לת תליפנל םלועב הבוגתה התייה המ .7
.לארשי ץראב םידוהיל ימואל תיב תמקה לע ריהצה רופלב דרול  
.תיספא התייה םלועב השרפה לש הדוהתה  
.ןוילעה לילגה לע הינטירבל הרתיו תפרצ  
.רוזאב םיניינעה ךלהמב ברעתהל הטילחה תירבה תוצרא  


?יח לת תמדאב םיניגמה-םיבשייתמה וקבד עודמ .8
."ימואלה תיב" ב ללכיי ןכלו ,בשוימ היהי ןוילעה לילגהש ידכ  
.םוקמב ראשיהל ושקעתה םה עודמ רורב אל םויה דע  
.תגסל ולכי וילאש רוזאב ידוהי בושיי םוש היה אל  
.הבורע ינבכ יח לת רצחב וקזחוה םה  

?הלפשה ןמ רובגתהו הקפסאה תרייש יח לתל העיגה יתמ .9
.םוקמה תליפנ ינפל יצחו שדוחכ  
.ברקה םויב שממ  
.תאזכ הרייש העיגה אל םלועמ  
.הירחא םייעובשכ רובגתה תריישו ,טבש תליחתב העיגה דויצה תרייש  


ךוסכס לש תוחקלתהמ האצותכ הלפנ יח לת .10
.םירצונה םתירב ילעבו םיתפרצה ןיבל םימלסומה ןיב   
.תינאמ'תועה הירפמיאה ילייחל יח לת ישנא ןיב   
.רוזאב םיוודבל יח לת ישנא ןיב   
.ןונבלב ובשיש םייתפרצה תוחוכל יח לת ישנא ןיב