ttl1.gif (3213 bytes)

ןוירוטסיהה ךיאו ,הירוטסיה תמועל סותימב קסוע ונלש רועישה
והמ הרדגה םדוק הארנש יאדכ הז ךרוצל .סותימה םע דדומתמ
.סותימ

סותימ לע תובשחמ
תאו ןיזאמה תא תונהל םג אב אוהש ןבומ ?סותימה שמשמ המל
,קתרמ רופיסל ןיזאהל םיבהוא תוירבה םלועמו זאמ ירהש ,ארוקה
וינכת לא םיבר םישנא ברקל ידכ קר הדעונ תקתרמה הלילעה לבא
םלועל סותימה אב רבד לש ורקיעב םלוא .סותימה לש וירסמו
:רתוי תובושח תוילכת יתש אלמל ידכ

הרבחו ץוביק לש וא ישונאה ןימה ללכ לש תואיצמה תא שרפל .א   
וא …ירוטסיהה ףצרב םהלש הווהה תא םקמל ,רמולכ ;םימיוסמ
........
וא ,רבעה לש ,הווהה לש תואיצמה תנבהל םיגשומ םדיב ןתיל
........
תרתופו ,תיתכרעהה ,תינשרפה היצקנופה אופיא יהוז …דיתעה לש
........
.סותימה לש תויעבה         

........
םסייגלו םיוסמ תוגהנתה סופד יפ לע וגהניש םדאה ינבל םורגל .
ב     
הלעופל סויגל איה הנווכה יטילופ אוה סותימה רשאכ .ךכל
........
קינענהל אב ינרמשה יטילופה סותימה ,לשמל ,ךכ .תיטילופ
........
חפטל ןכ לעו ,םייק יתרבח רדסל וא ינידמ רדסל היצמיטיגל
........
ולוע תא לבקל ,תוחפה לכל ,וא וילע ןגהל תונוכנ תוירבב
........
יטילופה סותימה ,תאז תמועל …הענכה וא המלשה ,הנבה ךתמ
........
םישנא ררועל ךכ ךותמו היצמיטיגל-הד רוציל שקבמ …ילקידרה
........
וגייתסיו ול ורכנתיש ,רעצמל וא ,םייקה רדסה דגנ וממוקתיש
........
בצעל [תיעוציב] תיביטרפוא תילכת אופא שי סותימל .ונממ
........
.ותחלצה תנחבנ התגשהבו ,תיצוביקהו תישיאה תוגהנתהה תא
........
לש ךרדב אל …תויצקנופה יתש תא אלממ סותימהש שיגדהל שי
........
היווהה לש ישוגירה דבורל היינפ ידי לע םא יכ ילנויצר ןויד
........
.תישונאה
........

.("םייברע םייטילופ םיסותימ" ,ןוויס לאונמע)                 ...................20-ה האמב תילארשיה תוברתה ןמ םיסותימ המכ הנה


.םיבר לומ םיטעמ ונייה תואמצעה תמחלמב
......
.ל"הצב קשנה רהוט
......
.ושרוג אלו ,1948-ב לארשי ץראמ וחרב םיברעה
......
.םיירבע םיבושיי םישטונ אל
......
.חטשב םיעוצפ םיריקפמ אל
......
.ונצרא דעב תומל בוט
......

עדימלו תמאה ןיערגל המגוד ונתו ,דחא סותימ םכל ורחב
.סותימ לכ הנבנ עודמ רעשל וסנ .םהמ דחא לכב (םכידיב שי םא) רתוס

המגוד

.לארשי ץראמ םיטירבה יוניפל ואיבה י"חלהו ל"צאה

:תמאה ןיערג
ושע הלאה םינוגראה ינש .1940-ב םקוה י"חל ,1931-ב םקוה ל"צאה
הנידמו אבצ ישנאב ףאו ,ץראב םייטירבה תודסומב ועגפש רורט תולועפ
ובזע ,תאזכ תוליעפ לש םינש 12-כ רחאל ,1948-ב .לארשי ץראב םייטירב
.לארשי ץראב םזחאמ תא םיטירבה

:רתוס עדימ
המצעמ התייהש ,הלודגה הינטירב היינשה םלועה תמחלמ ירחא
.חרזמה ןמ "לפקתהל" הלחה ,תובר תובשומ תלעב תיטסילאינולוק
רחאו ,יטירבה "רתכבש םולהי"ל הבשחנש ,ודוה תא הבזע הליחת
.תאזה תיללכה המגמה לש תרגסמב ,לארשי ץרא תא םג ךכ


.התיכב הרומל ושיגהו ,וסיפדה ,ובתכ
ןאכ וצחל םילילמת דבעמ תלעפהל