ttl1_3.gif></td>
  <td align=


םימחול לש תורוד המכ וכנחתה הזה סותימה יכרב לע
.םתמדאב חוכב וזחאנש םישקיע םיבשייתמו שפנ יזע
רודלפמורט ףסוי לש תונורחאה ויתולימ ויה הלא
.דעל ויניע תא םצעש ינפל ,סותימה יפ לע
שי .םיריכמ ונחנאש רחא םדא אל םגו ,ודיל םש ונייה אל ונחנא
תיסיסע הללק טלפ םצעב ,חושק יסור ןיצק ויהש ,רודלפמורטש םירמוא
לש הזה ירוביגה טפשמב ורחב םימיה ירבד יבתוכ ,םוקמ לכמ .תיסורב
סותימה .לארשי ץרא לש הירוטסיהב יח לת רוביג חצנוה ךכו ,רודלפורט
וחמצ הזה סותימה יכרב לעו ,ונצרא דעב תומל בוט רמא רודלפמורטש אוה
.שפנ יזע םימחול לש תורוד המכ.הזה בלשב םכתשוחת תא קודבנ ואוב ,דומילב ליחתנש ינפל

:לאשמ

?ותומ שרע לע רודלפמורט ףסוי רמא ךתעדל המ

  .תיסורב הללק ......
.ונצרא דעב תומל בוט ,רבד ןיא
......
.רמא המ רעשל ידכ עדימ קיפסמ יל ןיא
......


:בתכנ "רודלפמורט ףסוי" ךרעה ףוסב ,תירבעה הידפולקיצנאב

;יצולחה ינויצה רעונל המגודו למס וכפה רודלפמורט לש ותומו וייח"
השענ ויתומישרו וינמוי ,ויבתכמ ץבוק .םהילע ובתכנ םירופיסו םירייש
,וירבחו רודלפמורט ףסוי תדגא לע .תיצולחה העונתה לש דוסיה-ירפסמ דחאל
תועונתב ןה ,ץראבו הלוגב ידוהי רעונ ינב תובבר וכנחתה ,יח-לת יניגמ
ןכותמש ,תוינמי-תוימואל רעונ-תועונתב ןהו תויטסילאיצוס-תויצולח
."(ר"תיב) "רודלפמורת תירב" החמצ


רעונ ינב לש תורודש סותימ םה רודלפמורט לש ותומו וייח םצעב עודמ
?ורואל וכנחתה

לת רופיס לש סותימה ,ירחא הנש 80 טעמכ ,םויה םג
ומויקל המגוד הנה .םעפמ ןיידע רודלפמורט לש ותרובגו יח
.ילארשיה רעונה ברקב םויה םג סותימה לש
רוביח רודלפמורט לע בתכ ,תובוחר טרואב ב"י התיכ דימלת ,רמיינ ירפ
:רוביחה ןמ עטק הנה ."אוהה שיאה ומכ םישנא דוע םנשי הפיא " אשונב

קרפה ליחתמ םצעב ןאכ .ץראל ףסוי רזוח בוש 1919 רבמבונב"
.וייחב ןורחאה

הילגנא :םיצורפ ויה ןופצב תולובגה .השק בצמב הנותנ התייה ץראה
שוביכה יחטש לש םיקידומה תולובגה רבדב םכסה ידיל ואב םרט תפרצו
םידודגה תא השק הכמ וכיהו וערפתה םיוודבהו ,העוצרה הרתוה .ןהלש
.רוצמבכ ויה תובשומה .ץראה ןופצב םייתפרצהו םיירבעה

םיניגמה רפסמ ."תרשרשב" הלוטמל םיכלוה ויה ידעלג רפכמו יח-לתמ
בושייה תגהנהל .תבשק ןזוא האצמ אל הרזעל האירקהו ןטק היה םוקמב
.תוקחורמה בושייה תודוקנ לע ןגהל רשפא םאו יאדכ םא רורב היה אל
.הדוקנ ףא בוזעל ןיא רורב היה רודלפמורטל

,ידעלג רפכב רודלפמורט היה פ"רת רדאב אי םוי רהמנו רמ םוי ותואב
"תרשרש"ב םישנא העשת .יח-לת תא םיפיקתמ םיברעש תועומשה ואבו

םיוודב םיברעב תפקומ התייה רצחה .דימ םשל ושח רודלפמורט םשארבו 
  וישנאו רודלפמורט תוער רשיב לכה .ריוואב וריש םיבכור םהיניבו ,םישומח 
.םינכומ תועובקה םהיתודמעב םהישנא תא ואצמו ,המינפ רודחל וקיפסה 

הסלחממ ידנפא לימכ .תיבה ךות לא רודחל םיברעה וחילצה המרמ תלובחתב
םינתונ םידוהיהש ונעטו רעשה דיל םיניצק השולש םעו ודוד ןב םע אב
תויתרגש תוקידב רפסמ עצבלו המינפ סנכיהל םהל ונתיש ושרדו םיתפרצל די
סנכיהל תחלשמל השרה רודלפמורט .יח-לתב םיתפרצ לש םתואצמיה רבדב
תייוולב הרבע תחלשמהש רחאל .םיבוט ויה לרנגה םע ויסחיש ינפמ

.הנוילעה המוקה תא הלעמל ולע ,הטמל תיבבש םירדחה לכ תא רודלפמורט
הרובד הרבחה הארק עגרב ובו הטמל המ םושמ דרי
רודלפמורט
:הטמלמ רלכרד 
תא ןתנ רודלפמורט ."!חדקאה תא ינממ וחקל םה !!רודלפמורט"
."!!!שא"ה תדוקפ 


לימכ לש ודוד ןבב הרי רעשה לומ דמעש רקוט .השק תוירי תפילח החתפנ
ועגפ םה .די ןומיר וכילשהו םהיחדקאב םשמ ורי הלעמל ודמעש וירבחו
ידכ רעשה לא רהימ רודלפמורט .הלודג התייה המוהמה .והוליפהו רקוטב
ןוסרואינש תא הנימו ,ףתכב רודכמ עגפנ אוה .םיצרפתמה םיברעה תא רוצעל
ושעי"ש וירבחמ שקיבו ,תינש עצפנ ךא ,תכלל הסינו ץמאתה דוע .דקפמכ
."תשובחת ול

.רודכ חלש ,ךכל היונפ העשה ןיא .רבד ןיא" .תיבל וסינכהל וצר וירבח
."תשובחת יל השע ,רודכ םהל ןת" :ףיסוה םעפל םעפמו ."רעשה דצל הרוי ינא
ירוחאמ וילגר תא ףסא ולוכ ץווכתה אוה .תישילשב עצפנ אוה הנהו
...התיבה והוסינכיש שקיבו ריקה

ןורחאה עגרה דע ודמעיש םירבחל ורסמ" ,רמא "םינורחאה יעגר הלא"
םישנא השולש וכליש רודלפמורט הוויצ הלילה תדר םע ."םעה דובכ ןעמל
םהיניבו םירבח רשע השימח ושגפ רפכל םכרדב .אפור ואיביו ידעלג רפכל
אל .שונא בצמב רודלפמורט תא אצמ אפרוה .יח-לתל ךרדב ויהש אפור
.וייחל הווקת התייה

אפורה תלאש לע .תשובחתה תא ןקתל שקיב אוה .הלולצ התייה ותרכה
."ונצרא דעב תומל בוט ,רבד ןיא" :הנע ובצמ רבדב
ךרדב .ידעלג רפכב םקוהש יאבצה םילוחה תיבל וריבעהל הווצמ אפורה
,םירק םימ תשובחת ול ושע .םימ שקיבו םיזע שאר יבאכ לע ןנואתה םשל
תונורחאה ויתולימ תא עמש ויפל םימה קובקב תא תתל ידכ ברקתהש ורבחו
אל .ךויח ידכ ךות תאז רמא אוה ."ונצרא דעב תומל בוט ,רבד ןיא"
הפקת וליאכו ,ידעלג רפכל יח לת ןיב ךרדה יצחב םיטעמ םיעגר ורבע
.ותמשנ תא איצוהו ,ץראל וינפ בסה ,תיווע ותוא
,םיסקט אלל רבקנ רדאב ב"י םויל רוא םוי רוא תוצח רחאל םייתשב
.ומע ולפנש וירבח םע רודלפמרט ףסוי

."םלועל ותוא חכשי אל לארשי םע .לארשיב רוביג תמו יח הככ


ןוויס לש ותפקשה תא םימאות הזה רוביחב םיעטק וליא
?סותימה לע
?סותימה תרדגה תא םימאות הזה רוביחב םיעטק וליא

.התיכב הרומל ושיגהו ,וסיפדה ,ובתכ
ןאכ וצחל םילילמת דבעמ תלעפהל