ttl1_4.gif (3213 bytes)

רוקמ אל יאדו ,דחא רוקמב קפתסמ וניא ,רוכזכ ,ןוירוטסיה
.תוירוטסיה תודועת שפחמ אוה .יתורפס
:תאזה הדועתה תא וארק
(ןתוא תוארל ולכות תודועתה לש יגולטקה רפסמה לע וקילקת םא)

רקיבש ירחא טחוש לארשי לא ןמרוטש םייח 25.1.1920 2491.1
.תרובגת הלעהו תודוקנב...........

איהש וא ,יח לת רופיס לע שדח רוא תכפוש תאזה הדועתה םאה
?ורוביחב ירפ טקנש השיגה תא תששאמ

אוצמל וסנו ןהב ונייע .תוירוטסיה תודועת המכ דוע םכתושרל
.ותוא תוכירפמ וא סותימב תוכמותה תודוקנ

  
רבעומ רודלפמורט לש בתכמ קתעה 26.2.1920  51/1.2
.ופיב הנגהה דעוול            

          
תלייאב הנגהה דעו לא דלפצרה םהרבא 2.3.1920 
51/1 .3
.יח לת
.יוניפ ירחא גוהנל ךיא תוארוה םישקבמ .הירבטבו רחשה.............
.ףסונ עדימ              


דעו לא ידעלג רפכמ בורודגיבא דג 2.3.1920  
51/1 .4
.ץיברוה םוחנ לש קתעה .רדאב ב"י-א"י יעוריא לע רמושה ...........


.טחוש לארשי לא ימינונא קתפ 2.3.1920   51/1 .5


באז םשרש יפכ תוערואמה רואית 3.3.1920   51/1 .6
.לאגי יכדרמ יפמ ןייטשניפ
.  ..........


תורדתסה לא דלפצרה םהרבא תאמ קרבמ 3.3.1920 
51/1 .7
.םיאלקחה םילעופה
. ...........רפכ :טחוש לארשי לא ץיברוה םוחנ 4.3.1920 
51/1.8
.ובזענ הלוטמו ידעלג
. ..........


:לאשמ

?סותימ אוה רודלפמורט לש ותרובגו יח-לת רופיס םאה

  ןכ ......
אל
......
. תיעמשמ-דח הבושת יל ןיא
......?םתוא עקעקל וא םיסותימ חפטל - ןוירוטסיהה לש ודיקפת המ .1
האמה ףוסב ,םויכ םג םאה -ונצרא דעב תומל בוט .2
ףסוי לש הרובגה סותימ לע רעונה תא ךנחל שי ,20-ה 
?רודלפמורט 

.
:לאשמה תואצות רואל ןויד תצובק