ttl1.gif (3213 bytes)

.יח-לתב רדאב א"י יעוריא לע ןותיע קיפהל םכילע
רמוחב ושמתשה .הבתכ וא רמאמ ,העידי ובתכו ,דיקפת םכל ורחב
.תשרב ואצמתש רחא רמוח לכבו ,רועישב דמלנש

:הלאה םירתאב רמוח אוצמל ולכות

.רודלפמורט ףסוי .1
"לילגב םדא" רתאה ךותמ רודלפורט לש וייח תודלות
http://mahal.zrc.ac.il/alon/trumpldo.htm

"תונויצ תונש 100" רתאה ךותמ רודלפורט לש וייח תודלות
http://www.jajz-ed.org.il/100/hebrew/people/bios/trump.html

ר"תיב תעונת לש רתאה ךותמ רודלפמורט ףסוי לע
http://www.betar.org/handbook/trumpbio.html.תונויצה תודלותב םישיא .4
"תונויצ תונש 100" רתאה ךותמ תונויצה תודלותב םישיא
http://www.jajz-ed.org.il/100/hebrew/people/people.html

."רמושה" ןואזומ .5
http://www.mod.gov.il/modh1/museums/mus001.htm

.יקסניטוב'ז באז לש וריש .6
http://www.betar.org/hebrew/thaisong.html

.תילארשיצראה הזרכה .7
http://www.cet.ac.il/history/posters/


ןאכ וצחל הבתכה תנכהל

,םירחא ובתכש המו םתבתכש המ אורקל ידכ
.םכתא ןיינעמש רודמה לע וקילקה

ץוח יניינעל בתכ ךרועה רבד
תונמאו תורפס רודמ יתושדח חוויד
דפסה ירבד הרובגה לע רמאמ
םיברע יניינעל בתכ יאבצ בתכ
יטילופ בתכ