ttl3_1.gif (3648 bytes)
הלרוגב הערכה ,הבושח הערכה עירכהל םכילע היהי הזה רועישב
ועדתש בושח הז ךרוצל .הב םיבשויה םימעה ינש לשו ץראה לש
"רבד תירחא" עטקה תא םתארקש םיעדוי ונחנא .םירבדל עקרה תא
ידכ םיטרפה תא םירכוז םתא םא הארנ ואוב זא ,םדוקה רועישב
.ךישמהל לכונש


םתפיאשב םידוהיה וססבתה המ לע .1
?לארשי ץראב תידוהי הנידמ תמקהב עייסת הינטירבש

ץראב םינימאמה םייתד םישנא םה םיטירבהש לכ לע 
.ך"נתה יפ לע הריחבה םעל הריחבה       
שוח ןכלו תיטרקומד הנידמ איה הינטירבש ךכ לע 
.חתופמ הלש קדצה      
לע הינטירב הריהצה הבש ,רופלב תרהצה לע 
.לארשי ץראב םידוהיל "ימואל תיב"ב הכימת      
יכו ,ך"נתב לארשי םעל תכייש התייה ץראהש ךכ לע 
.רואל אצי קדצה      

הינטירב םאה ,1922 לש ןבלה רפסה יפ לע .2
?לארשי ץראל םידוהי לש היילע הליבגה

.טדנמה ןוטלש תליחתב הלבגה םוש התייה אל 
תילכלכה תלוכיל תלבגומ התייה היילעה ,ןכ 
.םישנא דוע טולקל ץראה לש       
.ץראב םיברעה יגיצנ תמכסהב תינתומ התייה היילעה 
םידוהי דואמ טעמש ןוויכמ היעב םוש התייה אל 
.תולעל וצר      

?םיטדנמה תטיש ירוחאמ דמע ןויער הזיא .3
ןוכיתה חרזמב םיחטש שובכל הלכי תיברעמ הנידמ לכ 
.ם"ואה לש ורושיאב      
חקפל ידכ ןאכ טולשל ם"ואהמ רושיא הלביק הינטירב 
.םלועל טפנה תורוקמ לע      
הינטירבל ןתייש ם"ואל השקב השיגה תימוקמה הייסולכואה 
.ןאכ טולשל       
תארקל תימוקמה הייסולכואה תא ןיכהלו ,טולשל 
.ימצע ןוטלש      

המישמב ןיטולחל הלשכנ הינטירב םאה .4
?ם"ואה הילע ליטהש
רוזאה לכב הטלשו ,טדנמה בתכמ המלעתה הינטירב 
.הנושארה םלועה תמחלמ םות זאמ      
תוצעומ ומקוה קאריעו הירוס ,ןונבלב .אל 
.20-ה תונשב דוע תורחבנ תויגוציי      
היגרנאה תורוקמ תא ולצינ תפרצו הינטירב .ןכ 
.םיימוקמה םיבשותה ןמ ומלעתהו רוזאב      
חרזמה לכב תויאמצע תונידמ המיקה הינטירב .אל 
.ןוכיתה      

ץראב תימוקמה הגהנהה בצמ היה המ .5
?ליפ תדעו ןאכל העיגהשכ

םגו ,דחא גציימ ףוג היה תידוהיה הרבחל 
.םיימינפ םיכוסכסמ ומלעתה .תיברעה הרבחל      
םג ךכו ,תכסכוסמו תגלופמ התייה תידוהיה הרבחה 
.תיברעה הרבחה      
םינושה ברע יטילש .גוציי היה אל םיניטסלפה םיברעל 
.םתוא וגציי      
ןוירוג ןב .תידוהיה הרבחה תא גצייש ףוג היה אל 
.םעה לכ תא ומצע תעד לע גציי ודבל      

תיילעב לודיגל איבה םלועב עוריא הזיא .6
?יברעה דרמה ינפל לארשי ץראל םידוהי

.תירבה-תוצראב ילכלכה רבשמה 
הפוריא ישנא תא איבה יעונמ בכרב רבוגה שומישה 
.ןוכיתה חרזמב קלדה תובישח תא ןיבהל      
ותגלפמ ,תיטסילאיצוס לנויצנה הגלפמה תיילע 
.הינמרגב ןוטלשל ,רלטיה לש      
.הנידמה םוק דע ץראל היילעה ידממב לודיג םוש לח אל 

"לודגה יברעה דרמ"ה לש ויוטיב היה המ .7
?1939-36 םינשב לארשי ץראב

ץראב םיברעה םיבשותה לכ לש תיללכ התיבש 
.םיטירבבו םידוהיב העיגפו ,לארשי      
.איגה רעשב םילשוריל ךרדה תמיסח 
.הלשממ ידרשמ לומ יברע רעונ לש תונגפה 
יטירבה טדנמה תא לטביש ם"ואה לא תיטמולפיד היינפ 
.לארשי ץרא לע      

?ליפ תדעו לארשי ץראל החלשנ עודמ .8
םידוהיל לארשי ץרא לע ןוטלשה תא תתל יאדכ ימל ררבל ידכ 
.םיברעל וא      
תא ם"ואל ריזחהל הינטירבל יאדכ םא קודבל ידכ 
.לארשי ץרא לע טדנמה      
תא טולקל לארשי ץרא לש תילכלכה התלוכי תא קודבל ידכ 
.האושה יטילפ לכ      
תאלממו טדנמה בתכ תא תאלממ הינטירב םא קודבל 
.םידדצה לכל היתוחטבה תא      

?םדיקפת תא ליפ תדעו ישנא וניבה דציכ .9
.'גרו'ג ךלמה תאמ םהל ןתינש יונימה בתכ יפל ,וטושפכ 
ןווכתהשמ רתוי הברה בחר ןפואב םדיקפת תא ושריפ םה 
.םתוא חלשש ימ ךכל      
תוארהל הנווכב ואצי שארמו ,םימשיטנא ויה םה 
.יאב בצמה תא םירימחמ םידוהיש      
תא שיגדהל היה םתנווכבו ,םידוהי ויה םהמ המכ 
.הינטירבל םיברעה ומרגש קזנה      

?לארשי ץראל הדעווה העיגה המ םשל .10
םיטירבהו םידוהיה ,םיברעהמ תויודע תובגל ידכ 
.בורקמ בצמה תא ןיבהלו ,םוקמב.......
.לארשי ץראב םיצנה םידדצה ןיב םולש ןיכשהל תוסנל ידכ 
םיכסה אלש ,םילשורי לש יתפומה םע שגפיהל ידכ 
.ןודנולב םתוא שוגפל      
,ביבא לת למנל הניפה ןבא תחנה סקטב ףתתשהל ידכ 
.יברעה םרחה ללגב םקוהש      
forward.gif (460 bytes)