בוני וקלייד


ונחנאש ףאו ,םירוביגה םע תוהדזה םיחתפמ ונחנא "דיילקו ינוב" טרסב
תויהל תואיצמב םירומאש ,םיעשופב רבודמש ךכל םיעדומ
וספתיי אל םהש םיווקמ ונמצע תא םיאצומ ונחנא ,"םיערה"
.םייחב וראשייו ולצנייש יאדוו ,םירטושה ידיב
םיחתפמ ונחנא םהבש םיבצמל המגוד קר אוה הזה טרסה
םיהדזמ ונייה אלש והשימ וא והשמ םע תישפנ תוהדזה
ןיינעה הבש תיווזה אוה בושחש המ ובש בצמ ,חרכהב ותא
.ונינפל גצומ

היתפמאו הירוטסיהב קוסענ הזה רועישב
.היתפמאו ןוירוטסיהב - ןוכנ רתוי וא
יופצ ,םהישעמבו םדא ינבב קסועה רחא םדא לכ וא ,ןוירוטסיה
.ןהלש תועדה םע וא תויומדהמ המכ םע תמיוסמ תוהדזה חתפל
םא הנמאנ ותדובע תא תושעל ןוירוטסיהה לוכי דציכ
םיכרעה ,תועדה לכ םע ולש רקחמה תדובע לא עיגמ אוה
?ולש םיישיאה תופקשההו
.ירשפא הז םא קודבנ הזה רועישב