ttl3_3.gif (4412 bytes)

- הניתשלפל העיגה 1936 רבמבונב
הניתשלפ ץראה יבשות םידוהיה התוא וניכש יפכ וא
ידכ ליפ דרולה לש ותושארב תיתוכלמ הדעו
ןורתפ עיצהלו ,תילארשי ץראה היעבה ישרוש תא קודבל
םבור ,םירבח השיש התנמ ליפ תדעו .אמייק-רב םולשל
הדעווה דיקפת תא .תוריבא ראותו ילאינולוק ןויסינ ילעב
ןכלו ,הנממ ופיצש יפכמ רתוי בחרנ ןפואב הירבח ושריפ
יגיצנ תא ישיא ןפואב עומשל ידכ ,לארשי ץראל ועיגה םה
.םינושה םידדצה

"תוערואמה" וניכ םידוהיהש הפוקת ,1939-1936 םינשב
םימד תויושגנתה ויה ,לודגה יברעה דרמה וניכ םיברעהו
.םיטירבל םיברע ןיבו םידוהיל םיברע ןיב
ליפ תדעו ישנא הילא ועיגהש הנושארה הנקסמה
יכו םותס יובמל עיגה יטילופה בצמה יכ התייה
.דחיב תויחל םילוכי םניא םידוהיהו םיברעה

:הדעווה ישנא ולעהש תוירקיעה תורעהה שולש ויה הלא

רושיגל השק הכו הקומע הכ םוהת אוצמל וניפיצ אל 
.םידדצה ןיב   
,קדצה לע תידבלב הקזחל דצ לכ תעיבתל דוגינב 
."קדצל קדצ ןיב ךוסכס" הרקיעב איה לארשי ץרא ירה   
םיקומע הכ םישרוש ןיא ונתפוקתב תרחא היעב םושל 
.רבעב   

?תושעל ליפ תדעו לע היה םכתעדל המ
.טדנמב קיזחהל ךישמת הינטירבש
.םמצעב עובקל םיבשותל ןתיתו ,בוזעת הינטירבשתרחא העצה יל שי

חלושה
Email
העדומה עבצ
תובושתב הייפצל