ttl3_4.gif (2973 bytes)

תדעו לע לטוה "קדצל קדצ ןיב ךוסכס" לש ,הזה בצמב
ול ונתי םיטירבהש ותשירדב רתוי קדוצ ימ עירכהל ליפ
.יברעה דצה וא ינויצה דצה (י"א) הניתשלפב הנידמ םיקהל


ינויצה דצה
המקוה איהשכ ךא ,הדעוול הלחתהב דגנתה ינויצה דצה
ועיפוה םידע 38 .ץראל התעגה תארקל בר ץרמב ןנוכתה אוה
טרופמ ךמסמ שגוה ןכו ,ינויצה דצה םעטמ ליפ תדעו ינפל
.םידומע 300 ןב
.הינמרגב בצמה לע הבר הדימב ןעשנ ידוהיה דצה לש ןועיטה
.המצע הינטירבבו ברעמה תוצראב להקה תעד תא םג הקיסעהש אוה
םורתל ךרוצב וריכהו ,םיטילפל הדהא ושח הינטירבב םיבחר םיגוח
.לארשי ץראב םידוהיל תויובייחתהה חכונ דוחייב ,םתייעב ןורתפל
תלאשב ידוהיה ןועיטה לש ותמצועל בטיה תעדומ התייה הלשממה
ןיב דירפהל התסינ םנמא איה .להקה תעד לש היתויטנלו םיטילפה
שקבל תונויסינ הדדוע ףאו ,לארשי ץרא תלאש ןיבל םיטילפה תלאש
תונויסינה לכ םלואו ,לארשי ץראל ץוחמ םיטילפה תלאשל ןורתפ יכרד
םינוידה עקרב תדמוע הראשנ םתיילעו םיטילפה תלאשו ,ולשכנ הלאה
.לארשי ץרא לע םיינידמה

םידוהיה ינועיטיברעה דצה
ףוסבלו ,הדעווה ינפל עיפוהל בריס ןוילעה יברעה דעווה
םעטמ .םינכשה ברע יטילש תדוקפב ןוצר יא ךותמ עיפוה
רכזמ שגוהו ,םידע 14 הדעווה ינפל ועיפוה יברעה דצה
.םידומע 13 ןב

םיברעה ינועיטהנממ ,תידוהיה תונכוסה תלהנה ר"וי ,ןוירוג ןב דוד
תא םכסלו ,הדעווה ינפל ידוהיה דצה תא גצייל םכתא
הנידמל ידוהיה םעה לש תוקדוצה ויתועיבתו ויתונעט
(י"א) הניתשלפב תינויצ
לש ולרוג .רשפאה לככ םיענכשמ תויהל םכילע ,ורכז
.ליפ תדעו תא ענכשל םכלש תלוכיה תדימב יולת םלש םע

:רתוי םיענכשמ תויהל םכל ועייסיש םיטרפ המכ דוע הנה
.ליפ תדעו לא וחלשו ,תוקדוצה םכיתונעט תא ובתכ

חלושה
Email
העדומה עבצ


הנממ ,ןוילעה יברעה דעווה שאר ,ינייסוחלא ןימא 'גאח
ויתונעט תא םכסלו ,הדעווה ינפל יברעה דצה תא גצייל םכתא
תיברע הנידמל יניטסלפה םעה לש תוקדוצה ויתועיבתו
(י"א) הניתשלפב
לש ולרוג .רשפאה לככ םיענכשמ תויהל םכילע ,ורכז
.ליפ תדעו תא ענכשל םכלש תלוכיה תדימב יולת םלש םע
:רתוי םיענכשמ תויהל םכל ועייסיש םיטרפ המכ דוע הנה
.ליפ תדעו לא וחלשו ,תוקדוצה םכיתונעט תא ובתכ


חלושה
Email
העדומה עבצ