ttl3_6.gif (3854 bytes)


םגו םידדצה ינשמ דחא לכ תא ,לוכה תא העיתפה ליפ תדעו
.םיטירבה היחלוש תא
ךמסמ הדעווה השיגה לארשי ץראמ הרזחש ירחא הנש יצחכ
ובתכנש רתויב םייתוכיאה םיכמסמה דחאל בשחנש ,סרכ בע
.לארשי ץרא לע

.הינטירב תלשממ לע ועיפשה םה םג םיינוציח םיאנת ,םלואו
,רלטיה תושארב ,הינמרג הבש הפוקתב רבודמ
הנושארה םלועה תמחלמ םותב) המחלמל תננוכתמו תשמחתמ
תעב יכ וששח םיטירבהו ,(קשנ רצייל הינמרג לע רסאנ
דבאת הינטירבלו ,הינמרג דצל םיברעה ובצייתי המחלמ
.טפנ לש בושח רוקמ היהש ,ןוכיתה חרזמב התזיחא
ןמז רחאל הדרי ליפ תדעו העיצהש הקולחה תינכת
ןבל רפס דוע םיטירבה ומסרפ המוקמבו ,םויה רדסמ
.לארשי ץראב תוחורה תא טיקשהל דעונש