ttl3_7.gif (2726 bytes)

רשפאה לככ םיביטקייבוא תויהל ולדתשה ליפ תדעו ירבח
."קדצל קדצה ןיב ךוסכס"ב רתוי קדוצ ימ עירכהל םאובב


הדימ התואב יביטקייבוא תויהל לוכי ןוירוטסיה םאה
תויהל תורשפא ללכב שי םאה ?השרפ וא היגוס רקוח אוהשכ
?ןיטולחל יביטקייבוא

?ולש רקחמה אשומ םע תוהדזהל ךירצ ןוירוטסיהה עודמ
לבקת רתויב הבושחה הבושתה :ספוטב תובושתל דוקינ ונת
תישילשהו ,םיבכוכ 2 הירחא תובישחב האבה ,םיבכוכ 3
.דחא בכוכ

.הב חילצהל ידכ ותדובע תא בוהאל ךירצ םדא
*
* *
* * *
.יביטקייבוא תויהל לוכי וניא םדא ןב תואיצמה חרוכ והז
*
* *
* * *
.רתוי בוט ותוא ןיבמ ולש רקחמה אשומ םע ההדזמש ימ
*
* *
* * *
.אל וא ורקחמ אשומ םע ההדזמ רקוחה םא הנשמ הז ןיא
*
* *
* * *
לוכי םירבדה תא הווחש ימ קר :ועו תאז
.תיבטימ הרוצב ןוירוטסיהכ םתוא רוקחל
*
* *
* * *
רוקחל לוכי וניא םירבדה תא הווחש ימ
.םכותב ןותנ אוהש םושמ הנמאנ םתוא
*
* *
* * *


רקחמה אשומ םע ההדזי אוהש רוסא המל תוביס שולש ונת
ולש
לבקת רתויב הבושחה הבושתה :ספוטב תובושתל דוקינ ונת
תישילשהו ,םיבכוכ 2 הירחא תובישחב האבה ,םיבכוכ 3
.דחא בכוכ

תודבועל אוטחל לולע ןוירוטסיהה
.םישמ ילבמ וליפא ותפקשה יפל ןתוא שרפלו

רקחמ ןיבל תוישיא תופקשה ןיב דירפהל ךירצ

וילע לכתסהו קחרתהל ךירצ אשונ ןוכנ ןיבהל ידכ
.הנוכנ הביטקפסרפב

רקחמה אשומ םע ההדזמ רקוחה םא הנשמ הז ןיא
.ולשעפשומ היה תולאשה יתש לש תובושתל םתתנש דוקינה םאה
?תובושתל ונתנ םירחאש םתיארש דוקינהמ יהשלכ ךרדב