ttl3_8.gif (4728 bytes)

היתפמא ךותמ הירוטסיה תביתכ
תשרפ איה לארשי תנידמ תודלותב הצמשל תועודיה תוישרפה תחא
,ל"צאה לש רתאב ןיסאי ריד לע רופיסה תא וארק .ןיסאי ריד
.ןאכל ורזחו

("ןיסאי ריד חבט" םשב רתוי עודיה) ןיסאי ריד רופיס diyun.gif (590 bytes)
ימיקמ ואר עודמ .ל"צאה לשו הנידמה לש הרבעב םתכ אוה.....
ןויסינב ונממ ומלעתה אלו הזה רופיסה תא תתל ךרוצ רתאה.....
?וחיכשהל.....