ttl3_9.gif (4123 bytes)

ןוירוג-ןב דוד" ורפסל המדקהב ,לג ןולא ןוירוטסיהה
וריכזה ונידליו יתייער :בתוכ "תידוהי הנידמ תארקל
ןוירוטסיה יכ תומחה םתוניינעתהבו םתכימתב רידת יל
,תוילרטיינב אל ךא תויביטקייבואב בייח ומשל-יואר
."ול רז תויהל והשלכ ישונא רבדל לא יכו

תא ול ריכזהל םיכירצ ויה ותחפשמ ינב םכתעדל עודמ
?ולש רקחמה תדובע לכ ךרואל תאזה הדבועה
חולשל ידכ ןאכ וצחלו ,םילילמת דבעמב םכתבושת תא ובתכ
.ונילא התוא
.םירחא ובתכש תובושת תוארל ידכ ןאכ וצחל


:אבה רועישה תארקל
בתוכו טעב זחוא רבכש ימ יכ תעדל ונחכונ הזה רועישב
םיעבצב התוא רייצלו םימעפל שולגל לולע הירוטסיהה תא
.תואיצמה לש תרחא הנומת רוציל ךכו ,ולש