ttl_art_4_10.gif (4979 bytes)

............................................................................................................................
ל"הצב םויכש םידיקפת ואלימש םישנ ויה תואמצעה תמחלמב
.םילבוקמ םניאאוה ל"הצב םויהש דיקפת ,יתרקוי דיקפת האלימש תמסרופמ השיא
תסייט התייה איה .בוטיבל הרהז התייה ,דבלב םירבג תלחנ
."ריוואה ליח"ל ומש תא ךכ רחא הנישש ףוגה "ריוואה תוריש


בוטיבל הרהז לע רמוע הרובד הבתכש ירוטסיה ןמורמ עטק הנה
:"תוומ דע בוהאל"

ןגראתהל ולחה ,תרתחמב טאדנאמה תפוקתב ויהש ,ןגמה תודיחי
ם"ילפה םוקמב ,ץראל עיגה בר קשנ .שממ לש רידס אבצל
.הירבחו הרהז ופרטצה וילאש ,ריוואה-ליח ןכו ,םיה-ליח םקוה
ותושרב ויה הליחת .תוריהמב םייפנכ חימצהו לדג הז ליח
,"ןוריווא" תרבחל םיכייש ויהש םילק ןומיא-יסוטמ המכ קר
תורשע דוע ושכרנ ןמזה ךשמב ךא .הפועתה-בולקלו ח"מלפל
רחאל ,וסנכוה םהו ץראל-ץוחב םינוש תורוקממ םילק םיסוטמ
דויצ-תקפסה ,רשק ,ריווא-ימוליצ ,תיפצת ,רויס תולועפל ,ץופיש
םילשורי םע רשקה תרימשו ,בגנב תוקתונמ תודוקנל ינויח-
,תירבה-תוצראב סרוקה ימייסמ רתיו ךורב ,ןונמא ,הרהז .הרוצנה
םיסייטה ויה ,ןענב םיסייטה תקלחממ ח"מלפה ירוחב םע דחי
.הלא םיסוטמ וליעפהש
םיניצק תרבעה ,ברע דעו רקובמ היתוסיטב הרהז התיה הקוסע
ראוד-ירבד תקולח ,םוקמל םוקממ הריהמהו הרצקה ךרדב םידקפמו
איה .תועדוה םיתיעלו ,תופורת ,דויצ ,הסוטמ לע וסמעוהש
ךכב היה .סיט דומלל הטילחה יכ לע דואמ דע הצורמ התיה
לככ המחלמב תרזוע איהש השח הרהזו ,םימי םתואב בר ךרוצ
.בר קופיס תשוחת הל םרגש רבד ,התלוכיב רשא
.התחפשמ-ינב םע השגפנ אלו העיגה אל ןיידע םילשוריל
תקתונמה םילשורימ וכרד תא השע אוה .התארתה היבא םע קר
םיסייטה ןודעומל עיגה ,"סומירפ"ה יסוטממ דחאב ביבא-לתל
התיהש וזמ תרחאו הנוש הרהז שוגפל חמש אוה .ותבב שגפו
.ץק-יא שואיי לש עבמ ותוא היניעב היה אל בוש .קרוי-וינב
םיקחשל האירמהש הרענה יכ היה הארנ .תושקונו תורדוק םינפ
השיגפב באה דדועתה .דיתעב הנומא ,םישדוחמ תוחוכ םהב האצמ
.וז
התיהשכ .דואמ התוא דדוע ץראל הרזוחב התארש המ ,איה ףאו
ןוסא היניעב התארנ ץראהמ העידי לכ .הדרחו הששח םיקחרמב
דומעל ןטקה בושייה ייוכיסב הנימאה אלו הששח איה .ןברוחו
קלח עורקל תמייאמ הנכש הנידמ לכשכ ,תיברעה השילפה לומ
תונוחצנ ויה .תרחא םירבדה וארנ ,בורקמ ,התע .החטשל וחפסלו
םיקחרמב הרהז התיהשכ .תותיזחה לכב תומדקתה ,םיגשיה ,םיבר
המ רחאל ,הירכנ היהת וז ןפ ,תדלומל ,הצרא אובל הששח
םירחאו םירז הל ויהי הישנא ןפ .הנשה ןב קותינהו הל הרקש
םוקמב םיללח אוצמל הששח איה .םהילע רבעש המ לכ ירחא
.אבצ-ישנאו םילייח לש ץראמ הדחפ .הריכהש םישנאו תויומד
…בוט הברה םג שי יכו החש אל חורה יכ החכונו העיגה הנהו
הלא לכל ףסונ .הדדועלו הקזחל ידכ ךכב היהו .התיבה האב
,הדדוב תויהל הל חינה אל אוה .הדיצל ןונמא התע היה
.תמא לש ערו דידי הל היהו ,תוגונ תובשחמב עוקשל
ןכל .בישהל לכות אל בוש הל דבאש המ תא יכ העדי הרהז
איה םיערקה תא תוחאל ,היתוסירה תא שדחמ תונבל התסינ
התחד אל ךכ לשב .בוש הב םעפ םייחה-רציו הריעצ התיה
,הרבעל תטשומה ודי תא התיפלב הלביק .ותבהא תאו ןונמא תא
.הקזוחב הב הזחאו
.ןונמא לאש "?תרהרהמ תא המב"
.ךויחב הבישה ,"ךב"
.עיצה ."לייטל תצק ךלנ יאוב"
.םיינשב רתוי הברה לק היה המחלמ לש םימי םתואב
.ביבא-לתב םיה-תפש לע היה העיקש-ימודמד לש ץיק ברע
הרקנ הנהו .דיב-די ךרהו בוהזה לוחה לע םיינשה וטטוש
.הלודגה ותמלצמ םע םלצ םכרד לע
"?ךישחיש ינפל םלטצהל םכתעד המ" ,םהילא הנפ ,"םידלי"
הזיא .וז היהת הפי הנומת וזיא" .רותפכה לע ץחלו רמא
.למלמ "!םיסקמ גז
"!םלצת לא" .הרהז השגר "!אל"
.הלודגה התושגרתה רשפ תא ןיבה אלש ןונמא המת "?אל המלו"
."תפתושמ הנומת ףא ונל ןיא ירה"
.הנורגבש הקעזה תא הקינחה ישוקב .תשגרנ התיה הרענה
התוא ,םלצ ותוא הז ההי …הרכז איה .התוא הפקת המיאה
קילומשו איה .ומצע םוקמ ותואב םליצש הנומתהו ,הינפ
.גרהנ קילומשש ינפל םידחא םימי .םיה ףוח לע ,ןאכ זא ויה
.בש אלו ךלה

,קרברש ףסוי תאצוה ,"תוומ דע בוהאל" ,רמוע הרובד
.(230-228 'מע) 1980 ,ביבא-לת


.קסרתה הסיטהש סוטמהשכ ,תואמצעה תמחלמב הגרהנ בוטיבל הרהז