ttl_art_4_11.gif (2264 bytes)

,רועישה תליחתב ונכרעש לאשמה תואצותל התע רוזחנ
..diyun.gif (590 bytes)
?תואמצעה תמחלמב םישנ לש ןתופתתשה תדימ לע תעכ םכתעד המ
......
תונבל וחילצה הזה רועישב ונרכהש תוריציה דציכ
......
?המיחלה לש הזה טקפסאה לש תישחומ הנומת םכל
......


.ירוטסיה רוקמכ שמשל תונמאה לש תויורשפאה תא ונחב הזה רועישב
יתוזח עדימ תנתונ (םוליצ ,רויצ ,לוסיפ) תיטסלפה תונמאה
רוא ךופשל הלוכיו ,דימת םינתונ םניא םיבותכ םיכמסמש
.םיעוריאו תופוקת לע םיוסמ
םיטרפ קיפהל רשפא היה ונממש תונמאה גוס 19-ה האמה דע
תורשפא הפסונ םוליצה תאצמה םעו ,רויצה היה םיירוטסיה
ךרוא םויכ םוליצ .תמיוסמ הפוקת לע דומלל רתוי תילאר
וניא ללכ ךרדבש ,רויצל דוגינב ,תודחא תוקד וא תוינש
."עגרה תא סופתל" לוכי

ךולה לע ,הריוואה לע דמלל הלוכי ,ונימיב רקיעב ,תונמא
,םיוסמ עוריא תובקעב וא תמיוסמ הפוקתב תוחורה
םימכסה וא תוברק יכלהמ ןוגכ םיירוטסיה םיטרפ ךא
.תונמא תוריצי ךותמ קיפהל דואמ השק םיינידמ

לוכי וניא ןוירוטסיה ךא ,דועית לש טנמלא שי תונמאב
הלולע יכ ,תונמאמ קר םיוסמ ירוטסיה עוריא לע דומלל
הלוכי תונמאה .עוריאה לש תתוועמ הנומת ולצא רצוויהל
.ףסונב קר אובל

תורוקמכ םינוירוטסיהה תא םישמשמש םיקהבומה םיעצמאה לע
.ןושארה רועישב ונרביד עדימ

המישמ
לע דומלל הנש 50 דועב ןוירוטסיהל רשפאתש הזרכ וקיפה
.1998 תנשב לארשי תנידמב בצמה

הכורעתל הזרכה חולשמל
תוזרכה תכורעתל............