ttl_art_4_5.gif (2360 bytes)

..................................................................................
רצונו ,1066 תנשב היהש עוריא ראתמ הייאב לש חיטשה
םיעוריא דעתל םיכרדהו תובר םינש ורבע זאמ .הפוקתל ךומס
ילכ אוה בותכה ךמסמה ןיידע .דואמ וחתפתה םיירוטסיה
יתוזח רואיתל שדח םוידמ רצונ ךא ,דועיתב ירקיעה רזעה
.םוליצה -


.םוליצה תאצמה לע זירפב םיעדמל הימדקאב וזירכה 1839 ראוניב

 

yossi1_art.jpg (9304 bytes)
kapa1_art.jpg (9320 bytes) atom1_art.jpg (9995 bytes)
sold67_art.jpg (12374 bytes)


.תחא הנומת ורחב


....................................................................................................................