ttl_art_4_7.gif (3210 bytes)

רוסמל דוע וסינ אל םימלצ היינשה םלועה תמחלמ ירחא
תרשת ןהבש תונומת רוציל וסינ אלא ,איהש ומכ תואיצמה תא
.תונויער עיבהל וסינו ,תוישיאה םהיתושוחת תא תואיצמה
דחוימ יודב םלוע רוציל רשפא םוליצה ךרד יכ וניבה םה
התייהו הרטמ תויהל הלדח תואיצמה .יביטקייבוסו דואמ
.ייר ןאמ היה םהמ דחא .יעצמאל

manray_art.jpg (11906 bytes)


:םימלצ לש םיגוס המכ םימייק וז הפוקתמ ,ןכ םא
.הנפוא םלצ לשמל ,ירחסמ םלצ
.יאבצ םלצ לשמל ,דעתמ םלצ
לשמל) הריציה תועצמאב ותפקשה תא רסומש ,ירטנמוקוד םלצ
.(תונותיע םלצ
.תונמאה םשל םלצמה םלצ


הקינכטה הפסונ (1917-1914) הנושארה םלועה תמחלמ תעב
.(1917-מ םילשורי לש יטירב םולצת) ריווא ימוליצ לש
הקינכטה החתפתה (1945-1939) היינשה םלועה תמחלמ דע
- םיידועית םיטרס הברה םג שי וז המחלממו ,רתויו רתוי תאזה
היהת השעמ רחאלש ידכ םלצל בושח היה םימחולה םידדצל
.םייאבצ םיכלהמ חתנל תורשפא

.תונמא םיבשחנ םניא ולא םימוליצ םלואו