ttl_art_4_8.gif (3574 bytes)
.......................................................................................................................
תינרדומה הפוקתב תונמאה יכ רמא טנאק לאונמע ףוסוליפה
רוסא יכו ,המצעל רבעמ תילכת הל ןיאש ,סרטניא תלוטנ איה
ןיב תוקולח ךכ לע תועדה .המצעל רבעמ תילכת הל היהתש
םיוסמ גוס שי ,תאז םע .םינמאה ןיב ןבומכו םיפוסוליפה
ללכ ךרדב ,םיוסמ סרטניא תרשל עדומב דעונש תונמא לש
.ילכלכ סרטניא

.םיוסמ ךרוצ תורישל תונמאב שומישל המגוד הנה

kraza_art.jpg (15529 bytes) ,20-ה האמב םג ,תומיוסמ תופוקתב
םיניינע םדקל ידכ תונמאב ושמתשה
תעב .םייטילופו םייתרבח ,םיילכלכ
בר שומיש ושע היינשה םלועה תמחלמ
עונכש ךרוצל (םירטסופ) תוזרכב
.יתמחלמה ץמאמל סייגתהל םיחרזאה
הטישב ושמתשה לארשי ץראב םג
.תאזה


.יתמחלמה ץמאמל סויגב תוקסועה תוזרכה תא רגאמב ורחב


ןמ הפוקתה לע דומלל רשפאש םינותנ השולש תוחפל ובתכ
.הלאה תוזרכה

חלושה
Email
העדומה עבצ
תובושתב הייפצל

...אבצל סייגתהל תוידוהי םישנל תוארוקה תוזרכב דקמתנ תעכ
.יטירבה

.תוזרכה יפ לע אבצב םישנל םיעצומה םידיקפתל בל ומיש


תומדקתה וזיא ,ל"הצב םויה תואלממ תונבש םידיקפתה רואל diyun.gif (590 bytes)
?אבצב השיאה דמעמב הלח
.....