ttl_art_4_9.gif (3189 bytes)
..............................................................................................
................
הנידמ לע קבאמב םישנ - רתוי םצמוצמ םוחתל תעכ רובענ
.לארשי תנידמ לש תואמצעה תמחלמבו ,תידוהי

רקיעב ,םישנ ופתתשה לארשי תנידמ לש תואמצעה תמחלמב םג
.ח"מלפה תרגסמב

 

woman_art.jpg (23476 bytes)


םישנה ורבע םינומיא וליא תוארל רשפא הלאה םימולצתב
םישנ לש םינומיא ןיב הדרפה ןאכ ןיאש בל ומיש .ח"מלפב
.םירבג לש םינומיאל

.תואמצעה תמחלמב םישנ ותריש ל"הצ תרגסמב םג
תאז לכבו ,העיגר תעב ,רומאכ ,ושענ ןמטוג לש םימושירה
.המחלמב םישנ ואלימש םידיקפת המכ תוארל רשפא

ןויווש רתוי ןתינ םויכ ל"הצב םאה
?זא יטירבה אבצב רשאמ םישנל
ןכ
אל