דסייש תיסרפה הירפמיאה רוזאב הטלש ןיידע םדוקה קרפב
.שרוכ

ךלמ לודגה רדנסכלא לארשי ץרא תא שבכ ס"הנפל 333 תנשב
.החרזמ טשפתהו ןוויב לחהש םישוביכ עסמ תרגסמב ,ןודקומ