היה ןיידע ,ונרוזאל רדנסכלא עיגה הבש הפוקתב
ולעה תוחפהו ,תיסרפה הירפמיאה תטילשב רוזאה
רדנסכלא רשאכ ,והיתתמ ןב ףסוי יפ לע .סרפ ךלמל סמ
ריהצהל רהימ ןורמוש תחפ טלבנס ,רוצ ריעה לע רצ
תונבל תושר לביק אוה הרומתב .רדנסכלאל ותונמאנ לע
עודי לודגה ןהוכה ,וילא דוגינב .םיזירג רה לע שדקמ
תאו תיאבצ הרזע ול חולשל רדנסכלא תיינפל הנענ אל
תא רפהל בריס אוה .סרפ ךלמל םלשמ היהש סמה
תא ךכב ררועו ,3-ה שוויירד יסרפה ךלמל ותעובש
.(313-325 ,א"י תוינומדק) רדנסכלא לש וזגור
הזע דע לארשי ץרא לש ףוחה ירע תא שבכש רחאל
.םילשורי תא שובכל רדנסכלא הלע ,םורדב
ונל שי םילשוריב רדנסכלא לש רוקיבה לע םיטרפ
:תורוקמ המכמ
והיתתמ ןב ףסוי

.תולאשה לע ונעו ,WORD ץבוק וחתפ :תוליעפ
.התיכב הרומל ושיגהו ,וסיפדה
?לודגה ןהוכה לש ודיקפתו ודמעמ םהמ ,הזה רוקמה יפ לע .1
?םידוהיל רדנסכלא ןתנ תויוכז וליא .2
?רופיסב תויוצמ תוירוטסיה אל תודבוע וליא .3
?בתוכה תמגמ םכתעדל יהמ .4
.הז עטק לש ותונמיהמל עגונב הכרעה ונת .5

םינורמושו םידוהי ,רדנסכלא

.רוקיבה לע דוע רפסמ והיתתמ ןב ףסוי
תינעת תליגמ
סופור סויטרוק
םייגולואיכרא םיאצממ

תורפסב ,תצקמב הנוש הסרגב ,עיפומ רדנסכלא לש ורוקיב רופיס
.תינעת תליגמבו (אע ,טס אמוי) תידומלתה

דע םתארקש תורוקמה ןיב תופתושמ תודוקנ 3 תוחפל ואצמ
תוירוטסיהה תועידיה ןהמ .ינוש תודוקנ 3-ו ,וישכע
.תועדומה חולב ומשר ?ולא םירופיסמ בואשל רשפאש

ימש
תינורטקלאה יתבותכ
הבושתה אשונ
העדומ עבצ