תיזג רמת
הביתכ
סטמ סדה
יטקדיד בוציע
רימת תידוהי
יפרג בוציע
המש תיוור
יפרג עוציב
יקסבוקביר טרבלא ,גיווצנזור ןועמש ,אינשיו איג
תונכת
תירוא ,גיווצנזור ןועמש ,אינשיו איג
flash
גרבנירג ןורש ,סטמ סדה

טקיורפה ישאר