ארזע - ינש תיב
516 תנשב המייתסה ינשה שדקמה תיב לש ותיינב
,ןכמ רחאל הנש 36-כ ,ס"הנפל 458 תנשב .ס"הנפל
ארזע ץראל הלע


סילופסרפב 'מע תרתוכ


'מע תרתוכ
סילופסרפב
לש הפוקת התוא לע עדימ לכ ונל ןיא
התוא ראית רנזיולק ףסוי ןוירוטסיהה .הנש 36
וזש רעישו ,(10 ,ד הירכז יפ לע) "תונטק םוי"כ
.םימישרמ םיעוריאב הלד הפוקת התייה

ובש קיודמה ןמזל רשאב םיעד ימימת םניא םירקוחה
םהש בותכ הימחנו ארזע ירפסב .הימחנו ארזע ולעפ
םיכלמ השולש סרפב ויה .אתסשחתרא ךלמה ימיב ולעפ
.רבודמ םהמ ימ לש וימיב ןייצמ בותכה ןיאו ,הז םשב
אתסשחתרא ימיב לעפ ארזע יכ םירעשמ םירקוחה בור
תיעיבשה הנשה ,458 תנשב ץראל הלע אוה .ןושארה
ץראל הלע הימחנ .ןושארה אתסשחתרא לש ונוטלשל
.ס"הנפל 445 תנש ,ןושארה אתסשחתראל 20 תנשב