.תסחוימ םינהוכ תחפשמל ןב היה רפוסה ארזע
דיעמ "רפוס" ראותה ,םירקוחה ןמ המכ תעדל
ראותה ,םירחא םירקוח תעדל .הרותב תואיקב לע
.ךלמה רצחב ההובג הרשמ לעב ותויה לע עיבצמ
תמיוסמ הרשמל םש אוה תימראב ארפס
העידיב קוזיח שי וז העדל .תיסרפה הירפמיאב
אוהו ,רצחה ישנאו ךלמה םע רשק היה ארזעלש
.ועסמל ךלמה תכימת תא לביק

:ארזע לש ותעיסנ תרטמ לע זמרמ 10 קוספ
דמללו תושעלו 'ה תרות תא שורדל ובבל ןיכה ארזע יכ"
"טפשמו קוח לארשיב
.לבב תולגב ושבגתנש יפכ הרותה יקוח תא טילשהל
ועיגהש תועידיל הבוגתב הארנכ האב ותיילע
,הרותה ןמ תוקחרתה לש ךילהת לע לארשי ץראמ
איה .ץראה ימע ,םינכשב תוגזמתהו העימט
ידוהיה בושייל הצופתה ידוהי ןיב קזחה רשקה תא תאטבמ
יפלכ הצופתה לש תוירחאה תשוחת תאו ,לארשי ץראב
אב אוה :רוטמרופרכ לארשי ץראל אב ארזע .ץראב השענה
אוה .לבב ידוהי ודמע וירוחאמו ,הדוהיב בצמה תא ןקתל
.לבבב הנגראתהש הלודג הרייש שארב הלע