לבב תולגב -ןויצ תביש - ינש תיב

 לע לבב תכלממ הטלתשה ס"הנפל 586 תנשב
 תיב תא הסרה ,םילשורי תא השבכ איה .הדוהי
.לבבב תולגל םעה תא החלשו שדקמה

תא תלבקמה ,תיטסיאתילופה הסיפתה החוור קיתעה םלועב
אוהש וא ,םיוסמ רוזא לע שלוח לא לכ :םיבר םילא לש םמויק
לא םבשומ םוקממ ולגוהש םימעש הרק ךכ .םיוסמ דיקפת לעב
יפ לע ,ןכ ומכ .שדחה םוקמה יהולא תא דובעל ולחה ,רחא םוקמ
םושמ ,סבוה ויהולא םג - ברקב סבוהו חצונש םע ,תאזה הסיפתה
.ומעל רוזעל ותלוכיב היה אלו שלח היהש


Plague of Jerusalem ,הרוד בטסוג

הקשבר לש ומואנב תוארל רשפא תאזה הסיפתל המגוד
ארוקו (ס"הנפל 701 תנשב) םילשורי לע רצה רושא אבצ דקפמ
:ענכיהל הל

דדומתהל םיכירצ ויה םעה יגיהנמש תירקיעה היעבה ,ןכ םא
תדה תא ובזעי םילוגהש הנכסה התייה לבב תולגב התא
םויקה םג דבאי ךכו ,תוימוקמ תותדב ועמטייו תידוהיה
.םעה לש ימואלה


?םעה לש םיינחורה םיגיהנמה היעבה םע ודדומתה ךיא

הבו הבית םכל חתפיתו ,חתפמה תנומת לע וקילקה
םיקוספה תא וארק .הפוקתה ןב איבנ לש וירבד
הנוכנ הבושת .הלאשה לע ונע ןכמ רחאלו ,הביתבש
החיתפל - ףסונ חתפמבו ,בהז עבטמב םכתא הכזת
םיקוספ המכ וארקת םעפה םג .הביתה לש תפסונ
ןיא - םינוע םתאש ינפל בטיה ובשח .הלאש ולאשיתו
גישיש ימ קר .הלאש התוא לע בוש תונעל תורשפא
םורופה לא סנכיהל לכוי בהז תועבטמ השולש תוחפל
.האבה תוליעפב ףתתשהל רמולכ ,ותעד תא םש עיבהלו