לבב תולגב -ןויצ תביש - ינש תיב
 ארזע רפסב תוזרכהה ןמ ונל עודי  םידוהיל שרוכ לש וסחי לע
 .תירבע הבותכ ארזע רפסב הנושארה הדועתה .םימיה ירבדבו
 .ןכ ינפל טעמ וליפא ילוא וא לבב שוביכ םע דימ המסרופ איה
 :םיזורכ ידי לע ,הפ לעב הארנכ המסרופ הזרכהה


 ןיא תואיצמב התייהש תומדכ שרוכ לעו יסרפה שוביכה לע
הזרכה תמאב התייה שרוכ תזרכה םא איה הלאשה .ןיררוע
הזרכה ופייז ארקמה ירפס יבתוכש וא ,לבב ךלמ שרוכ םסרפש
תושדחתהלו שדקמה תיב תיינבל יקוח סיסב איצמהל ידכ תאזכ
.לארשי ץראב ידוהיה בושייה

.המולעתה תא חנעפל הסננ ונידיבש תורוקמה תרזעב

הדועת הבו הבית םכל חתפיתו ,חתפמה תנומת לע וקילקה
םכתא ליבוהלו המולעתה לע רוא ךופשל הלוכיש תירוטסיה
תא וארק .תרחא הבושתל םכתא ליבוהל םג הלוכיו ,הבושתל
.הביתה תיתחתבש הלאשה לע ונע ןכמ רחאלו ,הביתה ןכות
החיתפל - ףסונ חתפמבו ,בהז עבטמב םכתא הכזת הנוכנ הבושת
ולאשיתו םיקוספ המכ וארקת םעפה םג .הביתה לש תפסונ
בוש תונעל תורשפא ןיא - םינוע םתאש ינפל בטיה ובשח .הלאש
לכוי בהז תועבטמ השולש תוחפל גישיש ימ קר .הלאש התוא לע
.האבה תוליעפב ףתתשהל