לבב תולגב -ןויצ תביש - ינש תיב

ןמזה
לש הפוקתל םינווכתמ ונחנא "ינש תיב תפוקת" םירמוא ונחנאשכ
(ס"הנפל 538) שרוכ תרהצהמ - הנש 1,000 ךרעב
הפוקתה (בוריקב הריפסל 500) .דומלתה תמיתח דעו
הנבנ) ינשה שדקמה תיב םש לע "ינש תיב תפוקת" םשב תארקנ
הפוקתה ךשמב .(הריפסל 70 תנשב ברחנ ,ס"הנפל 516 תנשב
,לארשי ץראב זכרמ םיקה ,לבב תולגמ רזח לארשי םע תאזה
.תולגו ןברוח בוש הווח רבד לש ופוסבו

םוקמה
.לארשי ץרא רקיעבו ,ןוכיתה חרזמה
ס"הנפל 220 ,סנתסותרא יפ לע םלועה

סילופסרפב דומע תרתוכ

ןוטלשה
 ץרא לע תוירפמיא וטלש הפוקתה תיברמב
תוירפמיאה ,תיסרפה הירפמיאה :לארשי
 קר .תיאמורה הירפמיאהו תויטסינלהה
 תחת לארשי ץרא התייה הרצק הפוקת
 .יאנומשח תיב ןוטלש ,יאמצע ןוטלש


סילופסרפב דומע תרתוכ

הצופתה
 בושייל ליבקמב ,הפוקת התוא לכ ךשמב
 תוידוהי תוליהק ויה לארשי ץראב ידוהיה
 .לארשי ץראל ץוחמ

 


סילופסרפב דומע תרתוכ

עדימה תורוקמ
 םיאצממ :םינווגמ עדימה תורוקמ
 םייתורפס תורוקמ ןכו ,םייגולואיכרא
 לש ויבתכ ,תינוציחה תורפסה ,ארקמה -
.םיימורו םיינווי תורוקמו ,והיתתמ ןב ףסוי

   תוארל תנמ לע הפמה למס לע וצחל
,תירושאה הירפמיאה תוטשפתה תא
 תא ןכמ רחאלו ,תילבבה הירפמיאה
 הירפמיאה תוטשפתהו שרוכ ישוביכ
.רוזאב תיסרפה