לבב תולגב -ןויצ תביש - ינש תיב
חרזמב המצעתה ס"הנפל תישישה האמה לש הנושארה תיצחמב
.קיתעה םלועה ימע לכ לע הגרדהב הטלתשהו ,סרפ תכלממ


סילופסרפב "תומואה לכ רעש"
.סרפ תכלממ לש תוריבה יתשמ תחא559 תנשב ןוטלשל הלע ,תיסרפה הירפמיאה דסיימ ,שרוכ
טלש ןמז ותואב .ס"הנפל 539 תנשב לבב תא שבכ אוה .ס"הנפל
ולש תוליעפה יפ לע .רצאנדכובנ לש ושרוי ,דיאנובנ לבבב
לאה ןחלופ ינפ לע ןיס לאה ןחלופ תא ףידעה אוה יכ םיקיסמ
יבר ויהש ,ךודרמ ינהוכ ןיבו וניב תומיע רצונ ךכ לשבו ,ךודרמ
- דיאנובנ יניתנמ םיבר ,לבב תא שרוכ ףקת רשאכ .לבבב העפשה
דיאנובנ לועמ ררחשמכ ,החמשב והולביק - ךודרמ ינהוכ רקיעב
לועמ ררחשמכ ותוא ואר םידוהיה םג .ךודרמ לש ודובכ ריזחמו
לואגל ודיעוה 'ה רשא לאוג וב האר ינשה והיעשי איבנה .לבב
:םילשורי תא םמוקלו לארשי תא

סרפ ךלמ רצואמ

,שבכש תומוקמה לכב םיבשותה תדהא תא שוכרל הצר שרוכ
, לשמל ,וז תרגסמב .רז שבוככ אלו ררחשמכ ודמעמ תא עובקלו
.לבב ךלמכ ךלמוה אוה

.תינפצוחהו הריהיה ותוגהנתה לע יזובנכ ונבב שרוכ ףזנ םעפ
םלועמ אוהש ונבל רמא שרוכ ,וירחאו וינפל םירחא תובא ומכ
ןבה תייה התא לבא" .וילא רבדמ ונבש ומכ ויבא לא רביד אל
שרוכ לש ונב אוה ינא וליאו" ,יזובנכ ול הנע ,"והשימ םתס לש
."לודגה
וחסנ .םכותמ ותוהז תא וביכרהו ,ךלמה שרוכ לע םיטרפ ואצמ
.חלש רותפכ לע וצחלו ,טסקטה תביתב ותוהז תא

טילבת ,שרוכ ךלמה


.םיצלמומ םירתא המכ הנה
תילגנאב הנוכמ שרוכ :הרעה
Cyrus the Great
ןשוש ולש הריבה ריעו ,Cyrus II וא
םש .Susa תילגנאב היורק (?םכל תרכומ)
אוה םיקהש תלשושה
.Achaemenian תילגנאב

.תופמו תונומת םג ללוכה רתא - לודגה שרוכ

לש חרזמה ןוכמ רתאב) הקיתעה ןאריאו סילופסרפ
ירתא לש םייעוצקמ םימולצת - (וגקיש תטיסרבינוא
תא םימולצתה תמישרב ואצמ .ןאריאב היגולואיכרא
.(םימולצת המכ שי) המש לע וקילקהו ,(Susa) ןשוש ריעה


שרוכ לש ורבק
ןאריא ,דגרספב

ותוינידמ לע רצק רמאמ - לודגה שרוכ
לא סחייתהש קזח טילש ,שרוכ לש תירסומה
.םדא ינב לאכ ויניתנ


ימש
תינורטקלאה יתבותכ
הבושתה אשונ
העדומ עבצ