התייה תאז .סרפ ךלמ לש ורצחב םיקשמה רש היה הימחנ
תובקעב .ךלמה םע רישי עגמו רשק הרשפיאש הריכב הרשמ
תאצל אוה םג שקיב ,הדוהיב רומח בצמ לע ועיגהש תועידי
.הדוהיל

?ארזע תיילעמ הימחנ לש ותיילע הנוש המב
,ויפוא םע םגו ארזע לש ותיילע םע תורכיה ךותמ
וקלח תא םגו ארזע לש וקלח תא םג הלבטב ואלמ
םוקמה לא המישרב םיטפשמה תא וררג .הימחנ לש
.הלבטב םהל םיאתמה אוה םכתעדלש