שובכל םיקבלסה וסינ ס"הנפל תישילשה האמה ךלהמב
תומחלמה - תומחלמ שמח .םיימלתה ידימ לארשי ץרא תא
המחלמב .ימלת תיבל סוקבלס תיב ןיב וכרענ - תוירוסה
(ס"הנפל 200) סאינב ברקב ונוחצינ רחאל ,תישימחה תירוסה
.םיימלתה ידימ לארשי ץרא תא שובכל 3ה סוכויטנא חילצה
,תומצעמה ןיב ךשוממה קבאמב םידוהיה תדמע לע תועידיה
רומשל וטנ ןמזה בורש הארנ .תוטעומ ,םחטשב להנתהש קבאמ
תוטנל דצ הזיאל טילחהל היה טושפ אל ךא ,םיימלתל םינומא
שי הז עקר לע .טילשל טילשמ ,דיל דימ הרבע ץראה רשאכ
ינשה וינוח ידי לע םירצמל סמה תרבעה יא תא תוארל

 
סחיב הערה ךכל המרג ילוא .יוניש לח תישילשה האמה ףוסב
המחלמב .יונישל הייפיצ ךותמ רבדה עבנ ילוא ,יימלתה ןוטלשה
אוהו ,ישילשה סוכויטנאל ועייס םידוהיה תישימחה תירוסה
.ךכ לע םהל למג

 

?םידוהיל 3-ה סוכויטנא למג ךיא

 

ולביק םידוהיה .הירוס הליוק ביצנ ,ימלת לא הנפוהש בתכמ הנה
:הז בתכממ קתעה

 

.תולאשה לע וב ונעו WORD ץבוק וחתפ
.הרומל ושיגהו ,וסיפדה
יפ לע םידוהיל 3-ה סוכויטא קינעה תולקהו תויוכז וליא .1
.המישר וכרע ?עטקה
?המואה לש תימשרה הגהנהכ ןאכ ספתנש ףוגה והימ .2
רשאב 3-ה סוכויטנא לש ותעיבק תועמשמ תא וריבסה .3
.הדוהיב רטשמל

הבשחמל הדוקנ
רחאל הנש שולשו םישולשכש הרק ךיא ,תובטה הברה ךכ לכ םע
?יקבלסה ןוטלשה דגנ ךשוממו לודג דרמ ץרפ ןכמ