איה "םיכודאידה תפוקת" .שרוי :תינוויב סוכודאיד
תא ושריש רדנסכלא יאיבצמ וטלש הבש הפוקתה
ילבמ תמ רדנסכלאש ןוויכ .בורקה חרזמב ונוטלש
:תומגמ יתש ונמתסה ותומ רחאל ,םישרוי ריאשהל
.רדנסכלא לש הירפמיאה תומלש לע רומשל .1
ידיב תודיחי המכל הירפמיאה תא קלחל .2
.רדנסכלא לש ויאיבצמ

ולהנתה (ס"הנפל 323-301) הנש 20-מ רתוי ךשמב
היסאב וטלשש רדנסכלא ישרוי ןיב תושק תומחלמ
ןיבו ,תחא הלודג הכלממ לש תרגסמ לע רומשל וצרו
לע רומשל הצרש ,םירצמ ביצנ ,ימלת איבצמה
תועסמו ודגנ וכרענש המחלמה יעסמ .ותואמצע
.לארשי ץראב ורבע ,ויביוא דגנ ךרעש המחלמה
שוכרב תועיגפ ומרגנ לארשי ץראב תוסייגה רבעמב
.שפנבו
תוכלממ 3-ל רדנסכלא לש הירפמיאה הקלוח ףוסבל
,םהינב וא רדנסכא לש רבעשל ויניצק .תויטסינלה
:ומקוהש תוכלממב םיכלמל וכפה ,םיכודאידה
.ימלת תיב תוכלמו סוקבלס תיב תוכלמ ,ןודקומ
:ןהמ םייתשב דקמתנ
הטלש ,היכויטנא התריבש ,סוקבלס תיב תוכלמ
,הימטופוסמ םהבו ,היסאב םילודג םיחטש לע
,הירדנסכלא התריבש ,ימלת תיב תוכלמ .סרפו לבב
ס"הנפל 301-200 םינשב .םירצמ לע רקיעב הטלש
.לארשי ץרא לע םג הטלש
.םירצמב ידוהיה בושייה לדג וז הפוקתב

םינוויו םינודקומ לש םתובשייתה הלחה וז הפוקתב
יכ וניאר םידוהיהו רדנסכלא קרפב .לארשי ץראב
םינודקומ םילייח תבשומ הדסונ רדנסכלא ימיב רבכ
הלביק וז הבשומש ןכתיי .וב הדרמש ןורמוש ריעב
ריעה הדסונ וז הפוקתב .ןכמ רחאל סילופ לש דמעמ
(הלפ) לחפ םגש ןכתייו ,ןדריה רבגעב (הסארג) שרג
,לארשי ץראב תויטסינלה סיילופ תמקה תישאר .ןוידו
.וז הפוקתב דוע הלחה ,ךשמהב העפשה תבר העפות


?לארשי ץראב םינודקומו םינווי ובשייתה עודמ
חולב םכתבושת תא ובתכ ןכמ רחאלו ,הז רתאב ורקב
לק שומיש םעו ,הלק תילגנאב בותכ רתאה .תועדומה
.הבושתל תולקב עיגהל ולכות ןולימ תנכותב וא ןולימב

ימש
תינורטקלאה יתבותכ
הבושתה אשונ
העדומ עבצ