םוקמ לכל .העש-העש ,םוי-םוי .עדימ םיפקומ ונחנא
.עדימ שי םש - הנפנ וילא

עיגמו רבע לכמ ונתוא ףיצמ אוה .דימתמ רתוי ןימזו בר םויה עדימה
ןיידע ןהבו תוירפסב יוצמה עדימ שי .וננחלושו ונתיב לא תולקב
יעצמא ךרד עיגמה עדימ שיו ,דואמ ישומישו בר עדימ אוצמל רשפא
עיפומ עדימ רתויו רתוי ,תאז םע .היזיוולט ,םינותיע :תרושקתה
םיבשחוממ עדימ ירגאמב ןה :תילטיגיד הרוצב
םג עדימ גישהל רשפא .טנרטניאה תשרב ןהו
בשחמה ךרד םישנא םע תוצעייתה תועצמאב
.ןמזו קחרמ תלבגמ ילב טנרטניאה תועצמאב


תפרטצמ עדימ גישהל ךיא היעבלש הארנ
ןנסל ךיא :הנממ תבכרומ ילוא ,תפסונ היעב
ונממ קיפהלו וניכרצל ומיאתהל ,עדימה תא
.ונליבשב תובישח לעב עדי