.סרוקה לכ ךרואל םכתא הוולתש תישיא המישמב ורחבת הז רועישב

.םינוש םילוקישב בשחתהל יוצר המישמב רוחבל ידכ
:ןחבנו ונמצע תא קודבנ
?תישיא הדובעל אשונ רוחבל םיגהונ ונא דציכ
?ונתוא םיחנמ םילוקיש וליא


ךות המישמב ורחבת ןכמ רחאלו ,םינוש םיגוסמ םילוקישל סחייתנ
.וללה םילוקישב תובשחתה