עדימה יביתנ לא

,םכתושרל םימייקה עדימה תורוקמ לש ןווגמה לע ודמעת הז רועישב
.םתלעהש תולאשל םתמאתה תא ונחבתו