םיטידרקץיוורוה יי'ג ,ספנרפ תירוא ............................................... :הביתכ

סקזייא דרו ........................................................................ :בוציע

ןירפלג ןד ,'ץיב'צשיבו הינ'ז ............................................. :תונכת

ןושש לייא ............................................................ :טקיורפה שאר