.רחא טנרטניא ףדל ונתוא הריבעמ רושיק לע הציחל

ןכאו ,םיעדוי םלוכ טעמכ תאזה תיסיסבה תיטנרטניאה תמאה תא
תא טוונל רשפא יא הידעלבש דוסי תונמוימ אוה רושיק לע ץוחלל
.טנרטניא יפדב וניכרד

תונמוימה ירוחאמ לבא ,הטושפו תינכט תונמוימ איה הציחלה
תא םישועש תוטלחהו םילוקיש לש תבכרומ תכרעמ תאצמנ תאזה
.הזה רועישב ןודנ הלאב .ןווכמו ליעי טווינה