ןויד תוצובקל ישאר ףד

ףתתשהל םיניינועמ םתא הב ןויד תצובקב ורחב

בשקותמ סרוקל ליגר סרוק ןיב המ :1 רועיש
םירושיק םע םיפד תאירק :5 רועיש
עדימ רגאמב עדימ רותיא :6 רועיש
שופיח עונמ וא יאשונ גולטק :7 רועיש
םירתא לע תוצלמה :9 רועיש
עדימ ןוגראל תוצע :10 רועיש
הנדסה ךלהמב תויעבו תולאש :12 רועיש

ישפוח ןויד

ימולשב םירומ