,םינוש עדימ תורוקמב עדימה שופיח תכאלמב ולחת טעמ דוע
תולקבו ןווגמו בר עדימה .םכלש המישמה תא עצבל ידכ

תא אוצמל ולכות הבר
םיבאשנו םיפחסנ םכמצע
.עדימ לש תולוברעמ ךות לא
תושעל ףיכ םימעפל הז תא םג
.עדימה ךותב דוביאל תכלל


ךותל הכחה תא קורזל "גיידה תטישב" עדימ אוצמל רשפא דימת
םעפה לבא .ספתיי והשמש דע טקשב תוכחלו ,בשייתהל ,םגאה
תא טוונל תעדל בושחו ,בטיה תרדגומ הרטמ םכלומל תבצינ
:רורבו יסיסב ללכ םכמצעל לגסל יוצר ,ןכל .היפלכ םככרד

,םישקבמ םתאש עדימה תא אוצמל ידכ
.םישפחמ םתא המ קיודמב רידגהל בושח


ןיעמ םכלש טווינה רישכמ איה םכמצעל םתרדגהש המישמה
םכלש המישמה לבא .תכלל ןוויכ הזיאל םכל הארמש ןפצמ
טוונל םיסנמ םתאש וניימד .םיטביה רפסמ תללוכ יאדוו
םינוויכ השימח תחא הנועבו תעב םכל הארמ ןפצמה רשאכ
.ךכ טוונל השק תצק .םינוש

תולאשל המישמה תא טורפל איה ונתעצה
ליבות ןהמ תחא לכש תודקוממו תורורב
םכל היהת שופיח לכב .שופיחה תעב םכתא
,ןפצמכ םכל שמשתש שארב תחא הלאש
.לחוימה עדימל םכתא טוונתו

רשפא לבא תולאש רבחל םיעיצמ ונחנא :הרעה
.תורחא םיכרדב תאז תושעל